¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-zôh-¼Û^-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-zMh-M-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qü


2005.07.13
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-¼Û‡-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-zM-¤-¸Ûm-®¤-HÛÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-mÅ-z¸ÞP-ŸÛP-Vïm-ÆÛh-GŸÝP-¤hÝm-hÝ-ŸÛ-zºÛ-ÇKô-mÅ-ŸÝP-ÈÑ-µôP-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-Dô-±ô¼-¾Å-GmÅ-Gô-OÛG-¤-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-ŸÝ-GbàG-GÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºGô-z®ß‡-»ôh-q-hP-ü zôh-mP-G¸º-¤ÛG-h¤¼-HÛ-ZÛm-GôP-®¤-¾-M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dô‡-q-±ôÅ-Dô-±ô-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-fzÅ-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-¤Û-±P-¤-»¼-¤¼-GP-ż-ƒôÅ-qºÛ-Aïm-HÛÅ-¤Û-zMh-¤-Gbô‡-º²Ûm-¤-fÞz-q¼-ZÛm-hï¼-¤Û-GŸm-±P-¤-Zïm-dô‡-qºÛ-¾G-mÅ-¤f¼-fÞz-»ôh-Ç+ô¼-ºhÛ-G¼-¤Þ-¤fÞh-Pô-vôh-‚Å-‚ãP-ü ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-mÅ-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-ÆÛh-GŸÝP-¾-fh-;¼-D-q¼-zbP-mÅ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-Ç+ô¼-iÛÅ-q¼-¤IÛm-±z-GTÛG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-hïºÛ-Ç+ô¼-zÁh-ºhôh-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-hP-zTÅ-Pô-Lô¾-z-¤Û-zTß-IPÅ-¾Å-¤ïh-Ç+ô¼-®¤-¾Å-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-y-zÁh-ºhôh-‚Å-¤-‚ãP-ü º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-zMh-qôºÛ-mP-mÅ-ˆP-;-¼ÛP-mÅ-»Ûm-qºÛ-Gh݇-h;¼-BzÅ-¾‡-mÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-Çoï-FÛh-¤Dm-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-HÛÅ-DôP-¾-ZïÅ-lÝP-iG-qô-zbP-mÅ-Pô-GhôP-V-±P-FG-GÛÅ-DïPÅ-»ôh-q-hP-ü ¤ÛG-ÇS¼-DôP-n¤Å-Å-GmÅ-GP-ŸÛG-bà-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-ÁïÅ-ˆÛm-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GôP-ŸÝºÛ-¤Û-hïÅ-zÁh-»ôh-ü

M-mG-GÛÅ-ŸÝP-ÈÑ-µôP-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-¤Pº-DÞPÅ-ˆÛ-zôh-¼Û‡-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-zM-¤-¸Ûm-®¤-GÛÅ-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-¤hÝm-hÝ-Dô-±ô¼-¾Å-;-vôh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GbàG-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG zôh-¤hô-Ǩh-¤Pº-DÞ¾- hïP-Ç+zÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ŸÝP-ÈÑ-µôP-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-lô-Ç~ÛÅ-hP-zÅï-TÛP- zÞÅ-¤hô-Åô‡-zôh-ˆÛ-Å-GmÅ-DG-GÛ-zôh-¼Û‡-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-70®¤-HÛÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-mÅ-z¸ÞP-¸Û-¾ÛP-IôP-Eï¼-hÝ-»ôh-qºÛ-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-¤hÝm-hÝ-Dô-±ô¼-h-z¼-¾ô-¿S-®¤-HÛ-¼ÛP-¾-¾Å-;-¤-vh-q¼-ºDP-¼-hP-zTÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-ºGô-z®ß‡-»ôh-Ç+ô¼-¤ÛP-zXôh-ºhôh-¤ïh-qºÛ-¤Û-Ço-ŸÛG-GÛÅ-D-q¼-zMãh-ºhÛ-G¼-GmÅ-±ß¾-Pô-vôh-‚Å-»ôhü DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-zXôh-q-¿e¼-m- ŸÝP-ÈÑ-¸-¾¼-¼P-BôP-µôP-DÞPÅ-ÅÞ-uÛ-¾ô-2000¾ô-mÅ-h-z¼-¾Å-;-¤-ºfôz-qºÛ-¤Û-IPÅ-ºzô¼-Vïm-ŸÛG-»ôh-qºÛ-mP-mÅ-¤P-Vï-z-zôh-¼Û‡-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-»Ûm-q-hP-ü h-¾ô-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-IPÅ-zM-®¤-¾-¾Å-GmÅ-Gô-OÛG-‚-MãºÛ-zl-zbP-»ôh-ˆP-hïºÛ-mP-hÝ-zôh-¼Û‡-17®¤-¾Å-±ßh-¤ïh-q¼-GŸm-±P-¤-Å-¾¼-¤Û-¼Û‡-Çeï-D-Vï-hP-M-¼Û‡-»Ûm-q-¤-¸h-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-ÇÀôz-ºƒÛP-¤f¼-xÛm-¤Dm-»Ûm-ÇezÅ- zôh-¼Û‡-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-±ôÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-¤Û-¼Û‡-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-¾PÅ-xô‡-º²Ûm-HÛm-»ôh-q¼-PôÅ-º²Ûm-hP-zTÅ-¤±ô-ÇSôm-ŸÛP-Vïm-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-¾-ŸÝ-GbàG-GÛÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-ˆÛm-»ôh-ºhÝG-¾ü Zïm-dô‡-q-±ôÅ-Dô-±ô-¤fº-Ç+ô¼-mÅ-zÇkh-»ôh-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-¤Û-Ço-hïÅ-zXôh-hôm-¿e¼-m- ÆÛh-GŸÝP-GÛ-¤fô-¼Û¤-hqôm-¼Û‡-¤P-Vï-z-M-¼Û‡-hP-Å-¾¼-¤Û-¼Û‡-»Ûm-ÇezÅ- hqôm-¼Û‡-±ôºÛ-Fôh-hÝ-GmÅ-qºÛ-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ-hP-¤Û-¼Û‡-h‚ï-º‚ïh-ˆÛ-Gmh-hôm-zTÅ-ˆÛ-Aïm-HÛÅ-zôh-¼Û‡-ÇÀôz-IÔ-Vïm-¤ô-z-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-h-z¼-¾ô-5ºÛ-¼ÛP-¾Å-;-º±ô¾-fzÅ-‚Å-q¼-Iâz-ºƒÅ-GP-»P-‚ãP-¤ïh-¤ôhü ºôm-ˆP-hqôm-¼Û‡-±ôºÛ-Zï-ºƒï¾-±ô¼-h;º-P¾-¤ïh-q-hP-ü hï-¤Ûm-Mãã-mô¼-»ôh-¤Dm-±ôÅ-M-mG-GÛ-ÇKô¼-¤ô-FÛ-ºGºÛ-¿+ôG-hPÞ¾-vh-mÅ-¾Å-;-fôz-fzÅ-‚ïh-ˆÛm-»ôh-ºhÝG »Ûm-mºP-¿+ôG-hPÞ¾-vôh-MãºÛ-¤fÞm-Aïm-¤ïh-¤Dm-±ô¼-¾Å-;-ºfôz-h;º-zºÛ-GmÅ-ÅÞ-¿ËàP-»ôh-Ç+ô¼-Åô‡-ˆP-¤Þ-¤fÞh-ºhÛ-G¼-Pô-vôh-‚Å-‚ãP-ü uÛ¼-zbP-zôh-mP-GÛ-Å-xô‡-GP-ż-ÇÀôz-IÔ-Vï-DG-mÅ-¤f¼-xÛm-qºÛ-m-GŸôm-ºzô¼-Vïm-ŸÛG-¾-¾Å-;-¤Û-fôz-qºÛ-h;º-P¾-hï-M-Ez-PP-GmÅ-»ôh-ºhÝG-¾ü ŸÝP-ÈÑ-µôP-DÞPÅ-ˆÛ-zôh-¼Û‡-m-GŸôm-hï-±ôÅ-¾ô-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-¾-¾Å-GmÅ-Gô-OÛG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-¼ï-Ç+ݾ-fïPÅ-¤P-‚Å-ˆP-Iâz-ºƒÅ-¤-‚ãP-qºÛ-ÇezÅ-ˆÛÅ-h-fïPÅ-¾Å-ºGݾ-hï-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-ºhÝG-Zïm-dôG-qÅ-Dô-±ô-¤fº-Ç+ô¼-»ôh-ºhÝG M-mG-GŸÝP-GÛ-Çkô¤-¯ÛÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP-m-ŸÝP-ÈÑ-Å-¾¼-¼P-BôP-µôP-¾-¤Û-IPÅ-ºzÞ¤-GTÛG-¿ËG-®¤-»ôh-ºhÝG-¾ü ¤Û-ºzô¼-Vï-ÁôÅ-¸-¾¼-Çeï-D-Vï-z-»Ûm-q-¼ïhü GŸm-»P-µôP-hïºÛ-zôh-¼Û‡-ÇÀôz-IÔ-DG-GÛ-mP-hÝ-ÇSôm-¤-¾ô-¼zÅ- 80 ºÛ-zÇeôh-hÝ-qm-Vïm-¼Ûm-qô-VïºÛ-¤²h-XïÅ-¾Å-zôh-»ÛG-h¼-Çtï¾-GbôP-fÞz-»ôh-ˆP-hïP-Ç+zÅ-Å-GmÅ-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-ÇÀôz-IÔ-VßP-ºƒÛP-DG-mP-zôh-»ÛG-¤-Gbô‡-zÇÀz-‚-GŸm-±P-¤-M-»ÛG-GÛÅ-FÛh-Mã-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-»ôh-¤ôh- ºôm-ˆP-Å-GmÅ-¼ï-¸ÞP-GÛÅ-hï¼-PôÅ-¾ïm-¤ïh-qºÛ-n¤-ºHã¼-Çeôm-HÛm-»ôh-Ç+ô¼-ˆP-GôP-ŸÝºÛ-¤Û-hïÅ-zÁh-»ôhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་ཆོས་རྒྱ་མཚོ་ལགས་རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གི་འགན་འཛིན་དུ་བསྐོ་བཞག་གནང་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་མི་རི་ཀའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱ་ནག་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གིས་གྲོས་ཚོགས་ནང་བོད་དོན་ཉན་ཞིབ་གནང་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎