M-G¼-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤ÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-hï¼-zÇSGÅ-zXôh-GmP-zü


2007-07-10
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hôm-GZï¼-z-IGÅ-Tm-¿U¤- mÛ¼-¤-¾×- ^ïÁ-qºm-^ï- »ÛÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-Ç+ô¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-ŸÝ-z-n¤Å-¾-z;º-ÇÀôz-GmP-ºhÝG- M-G¼-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-¤ºÛ-ºfÞÅ-¤Û-hP-¤ïÅ-qô-Vïm-qô-JËm-jËÛºÛ-XïÅ-ºWâG-¿U¤- mÛ¼-¤-¾×- ^ïÁ-qºm-^ï- »ÛÅ-Zï-hÝÅ-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-mÅ-xÛ-¹-10±ïÅ-2ZÛm-Çeï-Åï¤Å-q-Vïm-qô-JËm-jËÛºÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-±ïÅ-hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-ZÛ-¤ô¼-Gbïm-ºzïzÅ-GmP-MãºÛ-IôÅ-Vôh-ŸÛG-zŸG-q-hï-mÛ- º²¤-JÀÛP-¤Û-¤P-GÛÅ-JËm-hËÛ-¤VôG-mÛ-ŸÛ-zhï-h¼-Çtï¾-GmP-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-GmP-z-¤±ôm-ÇezÅ- hï-mÛ-G¾-VïºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-Çeï-xÛ-±ïÅ-9ZÛm-zôh-GŸÝP-ÆÛh-ŸÝ-z-n¤Å-¾-GÅÞP-zÁh-hzÞ-º²âGÅ-GmP-ºhÝG- DôP-GÛÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-mÛ-hqº-P¼-hP-ljÛP-ÇeôzÅ-Tm-HÛ-¤Û-ÇoºÛ-¾G-V-»Ûm-q-¾Å- „Àô-DôG-¤ïh-qºÛ-¾G-V-¤-¼ïh-TïÅ-hP-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-ÇKô-mÅ-M¾-D-GP-ºi-ŸÛG-¾ôm-»P- hï-mÛ-¤f¼-fÞG-hP-Gbm-HÛ-M¾-D-ŸÛG-»Ûm-ÇezÅ- fzÅ-¾¤-hï-zMãh-mÅ-Gmh-hôm-Åï¾-z-hï-»P-xôGÅ-±P-¤¼-wm-fôGÅ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG- »P-¿U¤-mÛ¼-¤-¾×-»ÛÅ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fzÅ-¾¤-HÛ-»P-hG-qºÛ-¾¤-zÞºÛ-fôG-zBôh-hï-zôh-hôm-ºfz-¯ôh-GmP-zŸÛm-»ôh-ÇezÅ- º²¤-JÀÛP-¤Û-¤P-n¤Å-ˆÛÅ-ˆP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-GÛ-»ôh-qÅ-m- zôh-¾-M¾-D-fôz-PïÅ-»Ûm-Ç+ô¼-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-mG-qôºÛ-hzÞ-FÛh- ¤º¼-=Ûm- ¾Þ-f¼-;ÛP- ¤VôG-GÛ-Åï¤Å-Ç+ݾ-ÁÝGÅ-Vï-fïzÅ-qºÛ- P-±ô¼-M¾-D-fôz-PïÅ-hP-P-±ô-ŸÛ-zhïºÛ-PP-GmÅ-ˆÛ-¼ïÅ-TïÅ-qºÛ-JÀâ-h‚PÅ-zbP-GmP-Çeï-z;º-ÇÀôz-¤WâG-zÇkô¤Å-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།