h‚Ûm-»Þ¾-HÛÅ-M-mG-mÅ-&GôP-Å-¤VôG-hP-IôÅ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2008-03-26
Share
&G

&G

{}ü üh‚Ûm-»Þ¾-GŸÝP-mÅ-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-mÅ-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG hï-»P-h‚Ûm-WÛºÛ-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-iï-¶Ûi- ¤Û-¾Û-„Ëïm-¤VôG-mÅ-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛmü Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôG-M-mG-mP-GÛ-¾ô-GTÛG-hP-xïh-;ºÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-mÅ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ljm-fô-zbôm-GmP-»ôh-qºÛ-mP-ü ¯-zºÛ-xÛ-¾ô- 2006 ¾ô-mÅ-z¸ÞP-ym-zÞºÛ-zTôÅ-zNå¼-zbP-»ôh-ˆP-ü M-mG-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-h-¿eºP-»G-qô-¤ïh-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-ljm-fô-hïºÛ-mP-ü Zï-V¼-zôh-mP-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïm-Ç+ô¼-Gž-¤ïh-q-¼ïhü »P-D-źÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-xÛ-ÆÛh-iâP-Vï-¤VôG-GÛÅü zôh-mP-h-¿eºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-¤ôÅ-¤fÞm-»ôh-qºÛ-fôG-mÅ-»Þm-GmÅ-fÞz-qºÛ-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-GÛ-PôÅ-mÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-±z-hP-ü ¿Ëm-hÝ-V-Aïm-GP-»P-¤ïh-qºÛ-fôG-mÅ-IôÅ-¤ô¾-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-¾-hï-mÛ-fzÅ-¾¤-»G-ÁôÅ-ÁÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།