zôh-¤Û-±ôºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-fh-M-mG-mÅ-¸z-mm-HÛ-PP-fG-GTôh-‚ïh-hGôÅü


2008-03-19
Share

{}ü üÈôP-;ôP-mP-»ôh-qºÛ-h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ôºÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-mÅ-h-¾¤-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-fh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¸z-mm-HÛ-PP-fG-GTôh-‚ïh-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-ºhÝG hï-»P-ÈôP-;ôP-mÅ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-h‚Ûm-WÛºÛ-GŸÝP-±z-Vïm-¤ôºÛ-»m-¾G-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛ-=Û-w×ïm-Ç~ï-¼ï^Û-¾Û- ¾-ÈôP-;ôP-mÅ-¼ôºÞ-=¼-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DP-GÛÅ-zTº-ºiÛ-ŸÝ-zºÛ-Ç+zÅ- DôP-GÛÅ-GÅÞPÅ-m-h-¼ïÅ-zôh-mP-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïm-hïºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¸z-mm-HÛ-ÇKô-mÅ-fG-GTôh-‚ïh-hGôÅ-G¾-Vï-zºÛ-Mã-¤±m-mÛ-hï-fG-GTôh-»G-qô-ŸÛG-¤-‚ãP-z-»Ûm-m-mô¼-ºFâ¾-Vïm-qô-ŸÛG-fïzÅ-Mã-zXôh-¤Û-hGôÅ-q-ŸÛG-¼ïh-¾-mô¼-ºFâ¾-hïºÛ-fôG-mÅ-±P-¤¼-Gmôh-º±ï-Vïm-qô-z¸ô-Mã-»Ûm-q-¼ïh-TïÅ-hï-¼ÛP-¼ôºÞ-=¼-Gż-ºGôh-qºÛ-zTº-ºiÛ¼-¾m-ºhïzÅ-GmP-ºhÝG hïP-Ç+zÅ-M-mG-mP-z¸º-zTº-hP-hPôÅ-¸ôG-¼ÛGÅ-ˆÛ-¼Ûm-GôP-ºw¼-zŸÛm-q-hP-ºDô¼-»ÞG-z®ôG-q-VGÅ-q-ÅôGÅ-M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-h;º-½‰ôG-¤P-qô-ŸÛG-ºyh-zŸÛm-qºÛ-fôG-Zï-¾¤-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-hïÅ-¼ÛP-¤Ûm-M-mG-mP-Ç+ôPÅ-º±ôGÅ-GmP-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-¯ïh-¤ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-HÛ-¾Å-hôm-fôG-hï-zÅ-h;º-P¾-Vï-¼Þ-ºyh-»ôh-q-hP-M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-zdm-¿ËÛP-fôG-bàºP-hï-zÅ-„Àô-º±z-hGôÅ-qºÛ-GmÅ-ÅÞ-H¼-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།