M-G¼-HÛ-ÇeG-¯-ÇeôP-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-G¼-hP-M-mG-¾-Zïm-zl-zbP-zü


2006-09-28
Share

{}ü üºDô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-±ôGÅ-q-ŸÛG-GÛÅ-¤-ºôPÅ-qºÛ-¾ô-ºGº-ÁÅ-¾Å-¤-ºGô¼-z¼-M-G¼-mP-GÛ-ÇeG-¯-ÇeôP-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-M-G¼-hP-M-mG-GŸÝP-¾-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-M-G¼-HÛ-¼Û-hÐGÅ-GTm-G¸m-ÆâP-Bôz-hP-M¾-uÛºÛ-Dô¼-»ÞG-dôGÅ-ŸÛz-¾Å-DP-GÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GÛ-fôG-GÅÞP-q¼-GŸÛGÅ-mü M-G¼-HÛ-ÇeG-zÅh-hï-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-DÞ¾-hÝ-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hPü Å-¤±¤Å-ÅÞ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-mG-±ôP-Mz-¤Dm-±ôÅ-zôh-qºÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-Ǩm-¢ô¼-mP-zïh-uôh-GbôP-Vïh-hPü Hôm-GôÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-¼Û-hÐGÅ-hP-GTm-G¸m-ÆâP-Bôz-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-HÛÅ-GÅÞP-mü M-G¼-HÛ-ÇeG-qGÅ-FÛ¤Å-ºG¾-HÛÅ-Zô-±ôP-‚ïh-q¼-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôGÅ-qÅ-hô-ÇoP-¤Û-‚ïh-q-hï-»ÛÅ-M-mG-xôGÅ-mÅ-¯-ÇeôP-ºIô-Zïm-HÛ-Åï¤Å-Tm-¼Û-hÐGÅ-Qôm-Mz-hP-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-q¼-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-MãºÛ-fh-‚-uôh-Pô-¤ºÛ-fôG-¾-¾G-zÇe¼-ºEô¾-HÛ-¤ïh-q¼-zdïm-mÅ-¤Û-¼ÛP-z¼-M-G¼-HÛ-ÇeG-¯-ÇeôP-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-hï-‚ãP-z-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-hïºÛ-fôG-¾-GÅP-zºÛ-fôG-mÅ-zôh-mP-Åï¤Å-Tm-HÛ-¿tGÅ-¼ÛGÅ-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-qºÛ-ºi-q¼-zMz-q-DG-TÛG-Çeôm-»ôh-q-hPü hïºÛ-mP-ÇeG-wô-¤ôºÛ-¿tGÅ-¼ÛGÅ-¤Pôm-Gž-ºhôh-qôÅ-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-zŸÛm-q-hPü »P-ºi-q¼-DG-TÛG-mP-M-¤ÛºÛ-Zïm-dôGÅ-qÅ-GmÅ-ÇePÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôh-ˆP-ÇoP-¤ïh-hPü Gh-¤ô-zGh-qü »P-m-ÇeG-¿tGÅ-ˆÛ-Mm-GôÅ-Hôm-qºÛ-¤ÛºÛ-¤Z¤-hÝ-¾PÅ-Çkh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-ºi-q¼-Çeôm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།