M-mG-GŸÝP-GÛÅ-&G&GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-zŸÝGÅ-¼ÛP-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-fzÅ-‚-hGôÅü


2006-12-05
Share
&G &G

{}ü üzôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-zŸÝGÅ-¼ÛP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-Åï¾-fÞz-hGôÅ-q-hP-hï-¿e¼-¤-‚ãP-±ï- ¤-ºôPÅ-zdm-¿ËÛP-¾-hô-wôG-»ôP-ÆÛh-Ç+ô¼- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-¼Ûm-qô-VïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-Ç+ô¼-¼ô-ÍÛ-=¼-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG-üü Zï-ÇSôm-xÛ-¹-11qºÛ-±ïÅ-14ZÛm- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-‚P-Í-¼ÛºÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-Í-¼ÛºÛ-Ç~ä¼Þ-;ÛP-ŸÛz-ºWâG-¿eï-GmÅ-DP-hÝ-zôh-MºÛ-ºƒï¾-¤ô¾-HÛ-zMãh-¼Ûm-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zÁh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¼ô-ÍÛ-=¼-Gż-¾Å-DP-GÛ-M-¼Û-¼Ûm-qô-VïºÛ-GÅÞP-zÁh-ˆÛ-mP-hôm-¾ÞP-ºiïm-‚Å-qºÛ-mP- ¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ- M-mG-ÆÛh-GŸÝP-mP-ºGº-ÁÅ-ˆÛÅ-G¾-ÆÛh- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-Ç+Ý-±ï-¤-zdm-q-»Ûm-m- hï-XïÅ-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-»P-ÁÝGÅ-¤-fÞz-ˆÛÅ-Z¤Å-VGÅ-ºIô-MãºÛ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-¤Dm-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-»P-zŤ-„Àô-hïºÛ-¼ÛGÅ-mÛ-Zïm-D-hP-mô¼-ºFâ¾-HÛ-zŤ-„Àô-¼ïh-¾- &G &G&GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-¤-zdm-q-»Ûm-m- zôh-¤Û-»ôPÅ-ˆÛÅ-M-mG-¾-P¼-M¾-hP-DôP-FôºÛ-¼P-zŸÛm-hï-ŸÛ-ºW¤-HÛ-z;G-ºGôG-fÞz-Mã-DG-qô-¼ïh- ºÞ-fÞG-fzÅ-¸h-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºôG-¤Û-¼ï-¸ÞP-GTÛG-hP-»P-m-±ôGÅ-q-VßP-¯G-GTÛG-GÛÅ-zdm-¿ËÛP-¾-Gmôh-±zÅ-Vï-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-MãºÛ-mÝÅ-q-»ôh-q-¼ïh- hï-mÛ-Zïm-zlºÛ-±ß¾-hÝ-¤-»Ûm-q¼-hPôÅ-»ôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-»Ûm-q-hP- Gmh-hôm-hï-¾-Aïm-qÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-Ç+Ý-º±ô-zŸÝGÅ-¼ÛP-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-GmP-hGôÅ-q-hP-hï-¿e¼-¤-‚ãP-±ï-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-µôGÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-Gž-ºhôm-GmP-ºhÝG »P-M-¼Û-¼Ûm-qô-VïºÛ-Í-¼ÛºÛ-Ç~ä¼Þ-;ÛP-ŸÛz-ºWâG-¿eï-GmÅ-DP-GÛ-GÅÞPÅ-zÁh-hïºÛ-mP- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-HÛ-¯ôh-¾ïm-¤-»Ûm-q¼- =âP-È-¤Û-¤P-uÛ-¤fÞm-M¾-Dz-ˆÛ-Ez-DôPÅ-ºôG-±h-¤fôºÛ-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-¯ôh-¾ïm-GmP-GÛ-»ôh-q-hP- hï-¤±ßPÅ-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-zôh-¼ÛGÅ-»ôPÅ-µôGÅ-Å-DÞ¾-GTÛG-hÝ-zÇkÝÅ-qºÛ-Å-¤±¤Å-h‚ï-fÛG-zTh-hGôÅ-qºÛ-ºIï¾-zXôh-»P-GmP-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།