zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-fôG-»Þ-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-„Àô-º±z-»ôh-qü


2007.12.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GÛÅ-zôh-hP-Á¼-bà¼-;ÛÅÛ-fm-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-GÛ-»ôh-q¼-Bôm-zXôh-hP-»Þ-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-¤Z¤-ºƒï¾-z-GmP-Ç+zÅ-¾P-xôGÅ-¤FïGÅ-qô-º²Ûm-hGôÅ-MãºÛ-IôÅ-Vôh-TÛG-»Þ-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zŸG-GmP-ºhÝGü GôP-ŸÝÅ-IôÅ-Vôh-hïºÛ-mP-zôh-MºÛ-hz¼-HÛ-ºƒï¾-¤ô¾-fïPÅ-iâG-q-hï¼-Iâz-ºƒÅ-‚ãP-¤ïh-q¼-„Àô-w¤-Gž-zbôm-GmP-»ôh-q-hP.ü xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-PôÅ-mÅ-ºƒï¾-¤ô¾-¤Þ-¤fÞh-GmP-fÞz-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-GP-»ôP-GmP-hGôÅ-qºÛ-¼ï-z-zbôm-GmP-»ôh-q-¤-±hü &G ôP-Å- &b Ø-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-GÛÅ-zôh-¾-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-¯ô¾-Oæz-GmP-zŸÛm-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zŤ-ŸÛz-ŸÝÅ-bï- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-hôm-wm-¿km-qºÛ-IôÅ-¤ô¾-ŸÝ-hGôÅ-MãºÛ-mm-Ç+ݾ-»P-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-»Þ-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-zŸG-GmP-zºÛ-IôÅ-Vôh-hïºÛ-mP.ü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-¤²º-¤fÞm-HÛ-ºƒï¾-z-h¤-¸z-»ôh-¤Dm-M¾-Dz-±ôºÛ-fôG-M-mG-GÛÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-Mã-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-»P-GmP-zŸGü xôGÅ-¤±ßPÅ-GôP-ŸÝÅ-IôÅ-Vôh-hïºÛ-mP- M-mG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-DG-GÛ-mP-2005¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-q-mÅ-z¸ÞP-hGôm-Çkï-DG-GÛ-mP-I-z®ßm-±ô¼-M¾-TïÅ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-z®m-zÁïh-Vïm-qôºÛ-ÇKô-mÅ-Çtï¾-z-hP-VzÅ-TÛG-zôh-¤Û-±ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-hh-GÝÅ-ŸÝ-Mã-¤Ûm-qºÛ-»ÛG-VºÛ-fôG-Å-dGÅ-z;ôh-hÝ-zTßG-q-hP.ü &G &GôP-Å-¤VôG-D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-q-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-ŸÝ-¼Þ-zTßG-q-ÅôGÅ-GP-‚ãP-z®m-Gmôm-zbP-Çeïü zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-GbôP-GÛ-»ôh-q¼-»Þ-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-„Àô-º±z-Vïm-qô-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-zB¼-mm-GÅÞPÅ-ºhÝGü hï-zŸÛm-»Þ-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-mÅ- M-mG-¾-ü º²¤-JÀÛP-¤Z¤-£ï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛ-‚ÛÅ-qºÛ-fôz-fP-mP-Gžü qa-Vïm-hGï-ºhÝm-VôÅ-ˆÛ-ZÛ-¤-¤VôG-hP-DôP-GÛ-»z-»Þ¤-¿Ëm-hÝ-fÞGÅ-ºyh-ŸÝ-¤Dm-¼P-hzP-±ôGÅ-q-ŸÛG-zôh-mP-wïz-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-ºzÞ¾-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-»P-ŸÝÅ-GmP-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གི་གནས་བབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎