ÍÛ-fô-qÛ-»ºÛ-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-M-¤Û-zhÝm-h-V-JÀôh-ºIô¾-zbP-ºhÝG


2007.04.29

{}ü üZï-V¼-Á¼-ÍÛ-fô-qÛ-»-mP-»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-lô-Çoݤ-z¸ô-I¼-ÍÛ-fô-qÛ-»-iG-uôh-ÁôG-DG-GÛÅ-Lô¾-lÝP-zbP-Çeï-M-¤Û-G®ôÅ-qºÛ-¾Å-z¸ô-z-77 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-¤-¸hü h-hÝP-M-¤Û-zhÝm-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-G¸º-ºDô¼-GTÛG-®¤-hô-h¤-‚Å-qºÛ-XïÅ-h-V-JÀôh-ºIô¾-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-‡ôm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ÍÛ-fô-qÛ-»-iG-ºfz-ÁôG-DG-Íô-G-^ïm-M¾-»ôPÅ-zTÛPÅ-ºIô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-¤IÛm-±z-qÅü P-±ôÅ-hï-¼ÛP-±ßôh-2 qºÛ-fôG-M-¤Û-¾Å-z¸ô-z-zhÝm-qô-ÍÛ-fô-qÛ-»-M¾-Å-WÛWÛ-JË-mP-»ôh-qºÛ-M-ºI¤Å-h¤¼-qô-M¾-uÛºÛ-±ôGÅ-q¼-¯ÛÅ-vôh-Vïh-JÀôh-ºIô¾-zbP-¸Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-Gż-ºGôh-q¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-Á¼-ÍÛ-fô-qÛ-»-mP-»ôh-qºÛ-Íô-G-^ïm-zTÛPÅ-ºIô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-qÅ-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-xÛ-M¾-HÛ-±ôP-¾Å-DP-fôG-Lô¾-lÝP-GbôP-MãºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚Å-bï-¾ô-GTÛG-xÛm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-DôP-±ôÅ-hPôÅ-ÅÞ-Å-GmÅ-hïºÛ-mP-GÛ-M-¤ÛºÛ-lô-Çoݤ-z¸ô-I-ŸÛG-¾-Lô¾-lÝP-zbP-Çeï-Ç+zÅ-hï¼-ÍÛ-fô-qÛ-»-¤Û-¼ÛGÅ-»Ûm-q-¾Å-z¸ô-68 hP-M-¤Û-¾Å-z¸ô-z-9 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-¤-¸hü M-¤ÛºÛ-¾Å-z¸ô-z-zhÝm-z®m-FÛh-‚Å-bï-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤-z¼-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü Íô-G-^ïm-zTÛPÅ-ºIô¾-¤hÝm-zBôh-±ôGÅ-q-hï-»ÛÅ-Á¼-ÍÛ-fô-qÛ-»ºÛ-Íô-G-^ïm-ŸïÅ-qºÛ-Å-DÞ¾-mP-»ôh-qºÛ-Åô×-¤-¾Û-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-ˆÛ-¼P-z®m-HÛ-Vïh-hÝ-ÍÛ-fô-qÛ-»-h¤G-hqÞP-z¼-¾-iG-qôºÛ-ºfz-¯ôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎