z¾-»Þ¾-HÛ-Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôÅ-ºôÅ-zÇkÝ-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-zü


2008-02-18
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-¿Ëô-xôGÅ-ˆÛ-Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-OÛG-º²âGÅ-GÅÞ¤-HÛÅ-Å-DÞ¾-hï¼-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zz-G®ôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-DG-¤-ºIâz-m-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-mÅ-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸÛm-q-¼ïhüü xÛ-¾ô-2006¾ô¼-GŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-z¼-ºIÛG-ºWGÅ-ˆÛ-¯-hôm-G®ô-zô-mÛ- ¼ÛP-¤Ûm-¤Û-ºzô¼-¾-GŸÛGÅ-qºÛ-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-‚ïh-Mã-hP-hï-XïÅ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-M¾-Dz-ˆÛ-¯-FÛ¤Å-Gż-z¸ô-hP-£GÅ-¾ô-240¼ÛP-GmÅ-qºÛ-M¾-qôºÛ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¤ïh-q-z¸ô-Mã-»Ûm-q-¿e¼-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-±ïÅ-10ZÛm-M¾-»ôPÅ-ºôÅ-zÇkÝ-Vïm-¤ô-GmP-Gbm-ºDï¾-»ôh-ºhÝG ºôm-ˆPGŸÝP-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-hz¼-ŸÛ-ºIÛG-‚ïh-Ç+zÅ-¿Ëô-xôGÅ-‡ï-¼ºï-Ghôh-¤ºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-hGôÅ-ºhÝm-¾-hGôPÅ-zŸïÅ-GmP-¤ïh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-¤ÞÅ-¤-¸h-ÇS-¾ô-mÅ-iG-qôºÛ-Hïm-¾ôG-ˆP-‚Å-»ôh-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-¤Û-ºzô¼-Å-»-26»ôh-q-mÅ-xïh-;-®¤-¿Ëô-xôGÅ-‡ï-¼ºï-mP-»ôh-q¼-zdïm-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-ºôÅ-zÇkÝ-»ôP-z¼-‚ïh-q-¾-¤jËï-ÁÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-hGôÅ-ºhÝm-PïÅ-q¼-hÝ-ºIâz-hGôÅ-¾ÞGÅ-¤jËï-ÁÛ-h¤PÅ-G®ô-¤fÞm-zBôh-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-¤fÞh-q- ¤-Èm-b- f-;ݼ- HÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG zhÝm-yG-ÇSôm-¤-mÅ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-zB¼-hÝ-ºGô-º²âGÅ-ˆÛÅ-z¾-»Þ¾-hP-M-G¼-hz¼-ºIÛ¤-ºIâ¾-z;G-ºGôG-GÛÅ-z¸º-VÅ-hP-Çoݤ-¼ÛGÅ-ÅôGÅ-Zï¼-¤DôºÛ-hPôÅ-¼ÛGÅ-h;ôm-qºÛ-h;º-P¾-Vïm-qô-VGÅ-»ôh-q-¤-¸h-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-¤Û-¤P-hP-Zïm-ÆâP-¤Û-ÇoºÛ-hz¼-ºfz-¯ôh-mP-»Þ¾-¤Û-GTÛG-Aïm-¾¤-hÝ-xÛm-»ôh-q-ºhÛ-¾ô-ºhÛºÛ-Gôh-VGÅ-fôG-¤-»Ûm-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།