zôh-mP-GÛ-M-¤Û-¼ÛGÅ-±ô-hP-zôh-¤ÛºÛ-hz¼-¾-hq¾-º‚ô¼-ºDôh-ljô¤-¤ïh-q-¼ïh-ü


2008-03-23
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ-¼ô»ï‡¼-Gż-Çtï¾-±m-qºÛ-Gż-ºGôh-q- ¾×Ûm-ÅÛ-„ËïG- GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-HÛ-mP-hôm-GŸÛ¼-z¸ÞP-‚Å-m- ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 14 mÅ- zôh-mP-M-VïºÛ-¤Û-¤P-GÛ-h¤PÅ-G®ôºÛ-¤Pôm-ºhôh-¤±ôm-qºÛ-ŸÛ-zºÛ-Hïm-¾PÅ-¾Å-ºGݾ-¾PÅ-hGôÅ-qºÛ-Mz-¾- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-z®ßGÅ-q-¾-ÅôGÅ-qºÛ-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-GbôP-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-PïÅ-Tm-z¸ÞP-Çeï- iÛ¾-zOGÅ-ˆP-M-Vï-‚ïh-ˆÛ-»ôh-¼ÞP- zôh-mP-¤-¯-º²âGÅ-qºÛ-Iâz-ºƒÅ-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-M-¤Û-±ô¼-fôz-q-¾Å- zôh-ˆÛ-zhG-qô-zôh-¤Û-±ô¼-fôz-ˆÛ-¤ïh-q¼-zdïm- uÛ-±ôGÅ-ºDôh-ljô¤-ƒ¾-zºÛ-M-mG-mP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-mP-zŸÛm-zôh-mP-GÛ-M-¤Û-¼ÛGÅ-±ô-hP-zôh-¤ÛºÛ-hz¼-¾ºP-hq¾-º‚ô¼-ºDôh-ljô¤-¤ïh-qºÛ-z¼-Eh-È-TP-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-Mã-Aïm-¾-fÞG-GÛ-»ôh-q-Gž-zbôm-‚Å-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-hzP-zNå¼-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-hq¾-º‚ô¼-hP- º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-mÛ-È-TP-Z¤-fG-Tm-ŸÛG-»Ûm-®P- M-mG-GÛ-uÛ-±ôGÅ-¾-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-¿e-Iâz-hP-¤Û-¤fÞm-q¼-¡h-hï-xÛm-TÛ-¾ôG-Çeï- uÛ-±ôGÅ-hP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-hzP-¾ôPÅ-ÅÞ-uôh-MãºÛ-fôz-fP-ºi-¤Z¤-¤ïh-q¼-hzÞ¾-xãG-hz¼-HÛ-z¼-Eh-Vï-¼Þ-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-qºÛ-º‚ô¼-ºDôh-ljô¤-ƒ¾-zºÛ-M-mG-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fh-¾- M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-±ô¼-„Àô-º±z-º±ô¼-zŸÛm-q-¿e¼- hïP-Ç+zÅ-zôh-ˆÛ-Eôm-¾-¾PÅ-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-hï-»ÛÅ- M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-±ôºÛ-„Àô-º±z-»P- hï-zÅ-Vï-¼Þ-ºIô-»Û-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-hq¾-º‚ô¼-º²âGÅ-zCæm-HÛ-Vïh-hÝ-¤-¯-z®ßGÅ-bï- ºIô-Iôm-Vïm-qô-zbP-Çeï- zôh-mP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-GbôP-GÛ-»ôG-¼ïh- »Ûm-mºP-hq¾-º‚ô¼-HÛ-Dï-wm-w¾-Vï-z-M-mG-GÛ-Ç+h-»ÛG-f¼-xÛm-q-ÁïÅ-¤Dm-hP- M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-±ô-hP-ºƒï¾-z-Zï-qô-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-¾-¤-GbôGÅ-fôz-ˆÛ-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ- h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-hq¾-º‚ô¼-±m-¼ÛG-ÇÀôz-IкÛ-mP-GÛ-zôh-GmÅ-¤DÅ-hzP-Ç+Ý-ŸzÅ- Íïm-iâ¼Þ-wÛ-ÁÙ¼- »ÛÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-»G-ÇkÝG-hP-z¸P-Ÿm-hz¼-HÛ-Gmh-hôm-G-¼ï-»Ûm-mºP-¼ÞP- zôh-mP-hq¾-º‚ô¼-ºwï¾-MÅ-xÛm-qºÛ-Dï-wm- w¾-Vï-z- zôh-¤Û-¿e-zÞºÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-DG-¾Å- M-mG-GÛ-Èm-¤Û-¼ÛGÅ-±ô¼-ºfôz-ˆÛ-»ôh-q¼-¤Pôm-Gž-hôh-qô-¼ïh-TïÅ- zôh-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-fh-¾-ŸÛz-ºWâG-GmP-¤Dm- Å×ô-źï-‡Û-Wï-mï-¼¾- ŸïÅ-qºÛ-ŸÛz-ºWâG-±ôGÅ-qºÛ-¤DÅ-hzP- JËï¾ïm-¤ï-G-¶-»¼- hP- qï-‡Û¼ÛG-„Ëï-mï‡- n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-ˆP-ŸÛz-ºWâG-GÛ-ºƒÅ-zÞºÛ-zMãh-zŤ-±ß¾-ºi-¤±ßPÅ-zbôm-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།