»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-n¤Å-mÅ-M-mG-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-fÞGÅ-fG-GTôh-Mã¼-±ôGÅ-¤Û-»Þ¾-DG-n¤Å-D-xôGÅ-GZÛÅ-ÅÞ-HïÅ-qºÛ-zü


2004.10.11

{}ü ühï-»P-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-q¼-w˼ïm-Å×Û-PôÅ-mÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-M-mG-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-¤Iï¤Å-zB¼-GÅô-GmP-¤Ûm-HÛ-Gmh-hôm-fh-±ôGÅ-q-hïºÛ-±ôGÅ-¤Û-»Þ¾-DG-n¤Å-D-xôGÅ-GZÛÅ-ÅÞ-HïÅ-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-w˼ïm-Å×ÛºÛ-PôÅ-mÅ-M-mG-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-GmP-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-hï¼-zhÝm-yG-ÇSôm-¤¼-Í-¤Û-¼Û-;Å-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-PôÅ-mÅ-M-mG-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-GmP-Mã-hï-zB¼-GÅô-GmP-m-Í-¼ÛÅ-»ô-¼ôz-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-zNå¼-GmP-Mã-¤Ûm-qºÛ-Zïm-zl-zbP-GmP-»ôh-q-¼ïh- »ô-¼ôz-ˆÛÅ-M-mG-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-ˆÛ-ZïÅ-Vh-hï-¤ïh-q-z¸ôÅ-m-Á¼-Íï-ÁÛ-»ºÛ-ŸÛ-zhï-¿ËÛP-ºWGÅ-fôG-Gmôh-Mã-¤-¸h-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-»¼-MÅ-zbP-GmP-MãºÛ-¾Å-hôm-hï¼-»P-Gmôh-Bôm-fïzÅ-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-Í-¤Û-¼Û-;Å-GÅÞPÅ-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-Mã-¤±m-hï¼-h‚Ûm-»Þ¾-hP- Í-»¼-¾ïm^-ü mï-fï¼-¾ïm^-zTÅ-qºÛ-»ô-¼ôz-ˆÛ-»Þ¾-DG-TÛG-GÛÅ-Mz-zBô¼-GmP-GÛ-»ôh-mºP- w˼ïm-Å×Û-G®ôÅ-ÍÛ-‡-¾Û-hP-ºW¼-¤-aÛ-»ÛÅ-hï¼-Mz-zBô¼-GmP-GÛ-¤ïh-q-¼ïh- »P-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-¾-»ô-¼ôz-mP-»ôh-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-±ôGÅ-q-DG-hP-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-IôÅ-±ôGÅ-PôÅ-mÅ-GôP-ŸÝÅ-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-z;G-ºhô¤-hï-Åô¼-GmÅ-»ôP-Mã¼-Gmôm-ÁÝGÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-M-mG-¾-Gô-¤±ôm-z;G-ºhô¤-hï-xÛ-¾ô- 1989 ¾ô¼-M-mG-GÛ-Gm¤-zhï-ÇKô-¤ôºÛ-fP-Vïm-HÛ-ÇÀôz-yâG-GÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-hï¼-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-iG-Gmôm-‚Å-q¼-z;G-ºhô¤-hï-ºGô-º²âGÅ-GmP-mÅ-hV-¾ô-Pô- 15 ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་གཉིས་ལ་དམངས་གཙོའི་ཆེད་བསྟོད་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎