»ô-¼ôz-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-M-mG-mP-¬-zXôh-¼P-hzP-hGôÅ-qºÛ-IôÅ-Vôh-zŸG-ºhÝG


2007.12.20
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü»ô-¼ôz-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-IôGÅ-±ôGÅ-mÅ-M-mG-mP-¬-zXôh-¼P-hzP-hGôÅ-qºÛ-IôÅ-Vôh-zŸG-q-hï¼- M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-ºhÝG ºhÛ-¹ºÛ-±ïÅ-13ZÛm-»ô-¼ôz-¤fÞm-±ô^-ˆÛ-IôÅ-±ô^-mÅ-»ô-¼ôz-¤fÞm-±ô^-hP-M-mG-GZÛÅ-ˆÛ-ºƒï¾-¾¤-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-IôÅ-¤ô¾-HÛ-GmÅ-zzÅ-Ç+ô¼-Iôh-Vôh-zŸG-qºÛ-mP- zï-TÛP-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-Vïh-I-OÛG-¤P-qô-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ¼-M-mG-mP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-hô-ÇoP-Vï-z-PïÅ-q¼-hÝ-hGôÅ-q-¤-¸h- xÛ-¾ô-2001¾ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-hï-M-mG-mP-º±ô^-zTß^-q-»Ûm-m- ¬-zXôh-hP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-»¼-MÅ-GbôP-MãºÛ-DÅ-¾ïm-h¤-zTº-zŸG-q-DG-¾-GÝÅ-z¯Û-ŸÝ-»Û-»ôh-¤Ûm-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ô^-VßP-mÅ-ŸÛz-ºWâG-hGôÅ-qºÛ-Ç+ݾ-¤-GmP-ºhÝG »P-»ô-¼ôz-¤fÞm-±ô^-ˆÛ-IôÅ-±ô^-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-ºyÛm-i-MºÛ-fôG-ŸÛz-zÁï¼-‚ïh-zŸÛm-q¼-fÞGÅ-º±z-»ôh-¾Þ^-GÅÞPÅ-q-hP-£GÅ- i-M-zMãh-M-mG-GŸÝP-hP-z¿e-uôh-f-hh-ˆÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-Çtï¾-z¼-zdïm-z®ôm-ºWâG-‚Å-q-n¤Å-JÀôh-z=ô¾-hGôÅ-q-¤-¸h- i-M-ÇeôP-yG-¤P-qô-z;G-Çkô¤-‚Å-q-DG-¤P-±ô^-ˆÛÅ-zïh-uôh-‚ïh-VôG-q-z¸ô-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝG »P-IôÅ-Vôh-hïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-mP-¬-zXôh-¼P-hzP-hP-Gż-ºGôh-¼P-hzP-ºGm-¾ïm-Vïh-mÝÅ-q-fôm-qºÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-hGôÅ-q-hP-M-mG-mP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ôºÛ-fôG-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-Gbm-ºzïzÅ-‚Å-q-DG-¾G-¾ïm-hôm-ºEô¾-¤-‚Å-q¼-fÞ^-º±z-»ôh-Ç+ô¼-»P-GÅÞPÅ-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྡོ་རྗེ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་ཀྱི་གཅེན་མོ་མགོན་པོ་སྐྱིད་ཀྱིས་ཞུ་གཏུག་ལས་འགུལ་དང་འབྲེལ་ཉེན་རྟོག་པས་འཛིན་བཟུང་གིས་གཅར་རྡུང་བྱས་ཡོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎