»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-ºhÝG


2007.06.25

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ- »ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-HÛ-Vz-ÆÛh-ºGm-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-hï-¼ÛP-iÛ¾-zOGÅ-GmP-Gž-¿e¼-m- »ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-DôPÅ-ÅÞ-GbôGÅ-qºÛ-»ô-¼ôz-ˆÛ-M¾-Dz-DG-GÛ-DôPÅ-mÅ- M¾-Dz- 14ºÛ-Ç+Ý-±z-¾Å-Iâz-qºÛ-»ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-GÛÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-¤Dº-¾¤-zMãh-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ż-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-»ôh-q-¼ïh- DôP-n¤-±ôÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-ÅÅ-G®ôÅ-GŸÛÅ-;-¯ï¼-Vïh-¤PGÅ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-GmP-Çeï-GŸÛÅ-;-¯ïºÛ-DÞ¾-hï¼- »ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-¤fÞm-ºHã¼-z°¾-zºÛ-º²âGÅ-zCæm-ºwï¾-MÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-ºV¼-DG-¾-fÞGÅ-ŸÛz-GmP-Mã-hP-Vz-TÛG- Å-GmÅ-DG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-±ô-hP- ¤Û-¤P-GÛ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-hP-¤W¾-ºyh-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºP- »ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛ-zôh-mP-GÛ-¤²h-ºV¼-Ç+ô¼-»ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-HÛ-Vz-ÆÛh-ºGm-º²Ûm-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-h-¿eºÛ-ºV¼-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¤-¼ïh- »ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-Ç+Ý-±z-±ôGÅ-VßP-GÛÅ- zôh-hÝ-wïzÅ-MãºÛ-GôP-¾-M-mG-GÛ-M¾-ż- hq¾-º‚ô¼-hP- zhï-ÆâP-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG- M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-±ô-hP-¿Ëm-hÝ-z;º-¤ô¾-GmP-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛÅ-xÛ-¾ô- 2008 ¾ô¼-º²¤-JÀÛP-GÛ-Íô¾Û¤-qÛ;-¯ïh-¤ôºÛ-¯ïh-ºIm-Gô-OÛG-‚-MãºÛ-ÇSôm-hï¼- ¼P-ZÛh-º²¤-JÀÛP-GÛ-xÛ-¾-ºhôm-bï-Åô-ÅôºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-xÛºÛ-n¤-q-ºôh-ºyô-zºÛ-¼P-zŸÛm-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-fzÅ-‚ãÅ-GbÛP-zŸÛm-q-»Ûm-q-hP- »ô-¼ôz-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-ˆP- º²¤-JÀÛP-GÛ-hq¾-º‚ô¼-GŸÛ-MºÛ-V-mÅ-GmÅ-¼Û¤-zŸÛ-q¼-ÇÀïzÅ-q- M-mG-hP-¿Ëm-hÝ-±ôP-ºƒï¾-Çtï¾-MãºÛ-¼ï-ºhÝm-Vï-¼Þ-Vï-¼Þ-Çeôm-HÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎