zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ô¼-»Þ-¼ôz-DÞ¾-HÛ-±ôGÅ-q-±ôÅ-¼ôGÅ-¼¤-GmP-Mãü


2008-02-21
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-¿S-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-Çtï¾-ºV¼-»ôh-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-¾Å-ºGݾ-Vïm-¤ô-ŸïÅ-q-hï¼- »Þ-¼ôz-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ˆÛÅ-hGôÅ-¤DôºÛ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-GP-»ôP-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-ºhÝG hï-»P-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-fÞm-¤ôP-GÛ-fôG-mÅ-ºhÛ-±ïÅ- 16 ZÛm-Çtï¾-zºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-zºÛ-mP- ÇS-¾ôºÛ-xÛ-¹- 5 qºÛ-±ïÅ- 26 ZÛm-ÍÛ-‡-¾ÛºÛ-IôP-Eï¼- ‡è-¼Ûm- mP-zôh-¼P-hzP-GÛ-M¾-uÛºÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-Vïm-fôG-¤-hï-Ç+ôPÅ-º±ôGÅ-GmP-zºÛ-fôG-IôÅ-Vôh-TÛG-ºWôG-GmP-¤²h-qºÛ-mP- zôh-¤Û-±ôÅ-zôh-¼P-z®m-fôz-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-WÛ-ºi-ŸÛG-Çtï¾-ˆP- ¾Å-ºGݾ-hï-hG-¾-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-DG-GÛÅ-D-Ÿï-GZÛÅ-¤ïh-ˆÛ-fôG-mÅ-Mz-Bô¼-hP-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-‚ïh-MãºÛ-h¤-zTº-zŸG-»ôh-q¼-zdïm- h-V-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-GŸÝP-ºƒï¾-¤Ûm-qºÛ-±ôGÅ-q-Vï-DG zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-hP- zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ- hGÝ-zTß-GÅÞ¤-±ôGÅ-q- zôh-M¾-»ôPÅ-¤P-G®ô-±ôGÅ-q- zôh-¼P-hzP-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-q-zTÅ-q-fÞm-¤ôP-GÛÅ-fôG-mÅ-M-G¼-mÅ-zôh-z¼-Gô¤-zIôh-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-GŸÛ-M-Vïm-qô-ŸÛG-Çtï¾-ºV¼-»ôh-q-hï¼-P-±ôÅ-¤fº-GTÛG-bà-¤ôÅ-¤fÞm-Mz-Bô¼-»ôh-q-¤-¸h- ¾Å-ºGݾ-hï¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-¤±ôm-Vïh-hGôÅ-¤DôºÛ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-WÛ-hGôÅ-ŸÝ-¯ÛÅ-»ôh-q-¿e¼- ±ôGÅ-q-GŸm-DG-mÅ-ˆP-¾Å-ºGݾ-hï¼-Mz-Bô¼-GmP-¼ôGÅ-ŸïÅ-z;ôh-»ôh-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།