Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-DÞ¾-M-¾¤-Gż-MG-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-Dô¼-»ÞG-¾-Zïm-D-»ôh-qü


2007-07-09
Share

{}ü üM-mG-GÛÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-Zï-ºI¤-z¼-M-¾¤-Gż-MG-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-º²¤-JÀÛP-Å-»Û-fP-fôG-GÛ-Dô¼-»ÞG-¾-Zïm-D-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGüü M-mG-GÛ-mP-ºhÅ-qºÛ-¾ô-¿S-zTߺÛ-¼ÛP-zôh-z®m-z¸ÞP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-zôh-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ-H¼-¤Û-hGôÅ-q-G®ô-ºhôm-‚Å-»ôh-¼ÞP- h-V-xÛ-¾ô-2008¾ôºÛ-Íô-¾ï¤-qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-ºô¼-ºiïm-Vïh-GPÅ-¼Û-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-Ç+Ý-¤hÝm-z¼-M-¾¤-Gż-MG-‚ïh-zŸÛm-q-hï¼-Dô¼-»ÞG-hôm-GZï¼-z-±ôÅ-„Àô-º±z-‚ïh-»Þ¾-VGÅ-»ôh-ºhÝG- M-¾¤-Gż-MG-GÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-G®ô-zô-¤-ºôPÅ-q¼-DÞ¾-hï¼-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-¤fÞm-Aïm-¢¼-Mã-hï-»Ûm-¾ÞGÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-G®ô-º²Ûm-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG- h-¿eºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ-MP-±h-;Û-¾ô-¤Û‡¼-110‚Å-qºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-½‰ÛP-q-ŸÛG-»ôh-¤ÞÅ-¼ïh- ¤-ºôPÅ-q¼-M¾-¾¤-M-zBïh-ˆÛÅ-»Þ¾-Ç+ô¼-vôh-ºV¤-HÛ-¿eï-GmÅ-G®ô-z-ŸÛG-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-DôP-GÛÅ-zB¼-hÝ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- ºhÛ-¾ô-GTÛG-qô¼-Wô-¤ô-JÀP-¤-¤²ïGÅ-¤Dm-514ÇÀïzÅ-»ôh-q-h-h-z¼-HÛ-IPÅ-ºzô¼-Vï-ÁôÅ-»Ûm-q-hP-h-hÝP-¤P-hÝ-ºIô-Mã¼-fï-®ô¤-¤ïh-Ç+ô¼-z¾-»Þ¾-HÛ-¼Û-¤²ïGÅ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô- ÍP-±ï-¼ÛP-ZÛ-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- »P-z¾-»Þ¾-HÛ-źÛ-Gô-¾ºÛ-IôGÅ-qôº¤- wï-¼ïm®ï-Íôw- ͼfï- ŸïÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm- q-¼-;Áï- Á¼-¤- »ÛÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¤hÝm-z¼-M-¾¤-Gż-MG-‚Å-q-hïÅ- GPÅ-¼ÛºÛ-¼P-‚ãP-Dô¼-»ÞG-¤-Gmôh-Mã-¤-¸h-È-TP-h;ôm-qºÛ-¯Û-ÁÛP-¤ï-bôG-hP-GPÅ-G¸ÛG-¿e-zÞºÛ-G®m-G¸m-¯-¤ïh-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-GmP-ºhÝGüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།