¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-z¼-¾¤-Vïm-Gż-MG-‚-Mã-hïÅ-Å-GmÅ-¾-Gmôh-Bôm-»ôh-qü


2007-07-18
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-zôºÛ-z¼-¾¤-Vïm-Gż-MG-‚-Mã-hï-»ÛÅ- Å-GmÅ-ˆÛ-ºwï¾-MÅ-¾-wm-fôGÅ-»ôh-h¤-»P-m-Gmôh-Bôm-»ôh-h¤-ŸïÅ-f»ï¾ïm^ºÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG-Ç~ïP-;ô;-HÛ-wô-Z-ŸïÅ-qºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M-mG-GÛ-Ç+ô¼-¾-¤DÅ-hzP- Í-mÝ-¼ºG ¤ô-Èm-‡Û- ¶ÛÅÛ-¶-mºfï- »ÛÅ- Ç~ïP-;ô;-HÛ-wô-Z-ŸïÅ-qºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-qºÛ-mP-ü Zï-V¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-GÛ-¼Û-zô-¤fô-ÁôÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-zôºÛ-z¼-¾¤-Vïm-Gż-MG-ºV¼-GŸÛ-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-zôºÛ-ºhzÅ-z¼-¾¤-Vïm-Gż-MG-‚-Mã-hï-zôh-ˆÛ-º²âGÅ-Cæm-ºwï¾-MÅ-GbôP-MãºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-ŸïÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-ˆP-ü Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-z¼-¾¤-Vïm-Gż-MG-‚-Mã-hïÅ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-¤fôºÛ-ºDô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-wôG-Mã-¤-¸h-ü EÛ¤-¤±ïÅ-»Þ¾-Iâ-M-G¼-HÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Zïm-±z-ˆÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-VGÅ-GŸÛ-ŸÛG-»P-VGÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-ºDôh-ºhÝG ¤-hPÞ¾-Í-ÇKô¼-Å-»-ZÛ-ÁÝ-®¤-GmÅ-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-ºhzÅ-z¼-hÝ-¾¤-Vïm-Gż-MG-‚-MãºÛ-¾Å-GŸÛ-hï-zŸÛm-¤-ºôPÅ-qºÛ-¹-z-zŸÛºÛ-mP-±ßh-¤WâG-OÛ¾-fÞz-qºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-hP-ü ¾¤-Vïm-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-GŸÛ-;-¯ïºÛ-DÞ¾-HÛ-hÛP-¼Û-Å-GmÅ-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-Çeï-Mz-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü Ç~ïP-;ô;-HÛ-wô-Z-ŸïÅ-qºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-¤Þ-¤fÞh-ºDôh-qºÛ-mP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-º²âGÅ-Cæm-‚Å-mÅ-m-mÛP-¼Û-¾Û-zôh-mP-hPôÅ-ÅÞ-ºIô-zBôh-‚Å-mÅ-M-¤Û-¤P-qô-zôh-mP-»ôP-GÛ-»ôh-q-hïÅ-zôh-ˆÛ-Dô¼-»ÞG-hP-»Þ¾-Æô¾-Gô¤Å-GÁÛÅ-ÅôGÅ-¾-Gmôh-Bôm-±z-Vï-z¸ô-GÛ-»ôh-q-zôh-¤Û-±ôÅ-Bôm-zXôh-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-D¼-ü ¾ô-XïÅ-¤¼-qï-TÛm-Íô¾Û¤qÛ;-¯ïh-ºIm-HÛ-Oôm-¤ï-Wô-¤ô-JÀP-¤-zMãh-mÅ-zÇ+ô¼-zBôh-fÞz-MãºÛ-Vïh- Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-¼Û-ºhïzÅ-z¼-¾¤-Vïm-Gż-MG-‚-Mã-hïÅ-zôh-mP-GÛ-ºDô¼-»ÞG-¾- hï-zÅ-Gmôh-±z-z¸ô-Mã-»Ûm-q-ÅôGÅ-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།