fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-Èà-ZÛ-ÈôP-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-ºhÝG


2007.05.30

{}ü üM-mG-GŸÝP-mÅ-Pô-Lô¾-WÛ-¿e¼-‚ïh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-bP-Èà- ZÛ-ÈôP-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-Èà-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-q-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-ZÛm-zTßÛG-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-Mã-hP- fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-Èà-»ÛÅ-ZÛ-ÈôP-mP-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-MãºÛ-zMãh-¼Û¤-mP-»Þ¾-hïºÛ-mP-»ôh-qºÛ-¤fô-ÇÀôz-DG-bà-Gb¤-zÁh-Çtï¾-GmP-Mã-¤-¸h- Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-DG-GÛ-fôG-bàºP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¤²h-ºV¼-»ôh-q-¼ïh- hïºÛ-mP-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-bP-Èà- »ÛÅ-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-hôm-q-DG-hP-¤W¾-ºyh-GmP-ÆÛh-q-¼ïh-TïÅ-¤Û-ºGº-ŸÛG-GÛÅ-zŤ-±ôh-‚Å-q¼-PôÅ-¾ïm-¤-GmP-»P-h¤G-Vïm-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-¤Û-Ço-±ôºô-im-dïm-HÛ-dïm-GmÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-wïzÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞP-¤ïh-q-¼ïh- D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q- T×P-»Þ- »ÛÅ-fï-¶m-¼P-z®m-HÛ-¾PÅ-xôGÅ-º²Ûm-¤Dm-ÁôG-DG-hP- mÝÅ-ÁÝGÅ-DG-¾-ZÛ-ºôP-GŸÝP-GÛÅ-ÆÛh-hôm-HÛ-JÀïP-ÇeïGÅ-vôh-Mã-»ôG-¤-¼ïh-TïÅ-hP- M-mG-GÛ-zŤ-±ß¾-¾-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-Gmh-ºGG-Vïm-qô-z¯Û-hGôÅ-ŸïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºÛ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-GÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-bP-Èà- ZÛ-ÈôP-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-GmP-zºÛ-Vïh-hÝ-wïzÅ-q-»Ûm-®P-hï-»ÛÅ-M-mG-hP- ZÛ-ÈôP-z¼-HÛ-ºƒï¾-z¼-Gmôh-º±ï-z¸ô-»Û-¤-¼ïh-TïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ལས་བྱེད་ཞབས་ལོ་ཉི་ཤུ་འཁོར་བ་རྣམས་ལ་སྲོང་བཙན་སྒམ་པོའི་སྐུ་བརྙན་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎