zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü


2007.10.22

{}ü üh-¼ïÅ-Zï-V¼-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-z-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-Bôm-º²âGÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-Ç+zÅ-hï¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-Zï-ºhzÅ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¼ÛºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-ZÛm-¤ô-hï¼-hGôm-qºÛ-HP-¾-h;¼-¼G-GbôP-z-ÅôGÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-Zïm-dôG-zÇ+ô¼-‚-h¤G-¤Û-Vïh-zµôPÅ-ˆÛÅ-hï-G¼-z;G-ºhô¤Å-‚Å-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-hP-G¸º-ºDô¼-ÇSôm-¤-hï¼-ZÛm-zŸÛ-zÇeàh-¤¼-zôh-¤ÛºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-bï-GmÅ-ºyÛm-iÔ-M-ÅôGÅ-z;G-ºGôG-‚Å-»ôh-q-¼ïh- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-mÅ-GmÅ-±ß¾-¤Eïm-dôGÅ-‚ãP-z¼-zôh-ˆÛ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-q-hP-GmÅ-VßP-hGôm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-hGï-ºhÝm-q-±ô-hP-Zïm-dôG-zÇ+ô¼-‚-h¤G-¤ÛºÛ-hz¼-¯ôh-GŸÛ-‚ãP-z-hP-hï-zŸÛm-hGï-ºhÝm-q-±ô-hGôm-qºÛ-xÛ-¼ô¾-hÝ-zBôh-¤Û-VôG-qºÛ-h¤-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-¼P-z®m-¤-»Ûm-qºÛ-zôh-ˆÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-ÆâP-Bôz-»ôP-Vïh-ˆÛ-¼P-BôP-hôm-hP-¿km-q-ŸÛG-»ôP-zºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨོསི་ཊརེ་ལི་ཡའི་ནང་རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་བློན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་བོད་མི་ཞིག་ལ་གཅར་རྡུང་གིས་སྨན་ཁང་དུ་འགྲོ་དགོས་བྱུང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎