zôh-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®m-hzP-¾-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-GmP-¤ÞÅ-»ôh-qü


2008-04-02
Share

¾Å-ºGݾ-hï-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-hôm-mÛ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP-Mz-Bô¼-¤±ôm-Vïh-»Ûmü

{}üü zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z®m-hzP-¾-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-GmP-hP-GmP-¤ÞÅ-¾-Mz-Bô¼-¤±ôm-Vïh-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-zTß-ZÛm-mÅ-z¸ÞP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-GmÅ-»Þ¾-º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-xôGÅ-GP-ż-M-mG-GŸÝP-¾-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-GmP-ºV¼-»ôh-¾ÞGÅ-zôh-GŸÝP-¤P-²-iG-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-GmP-ºhÝG zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-GŸÝP-¤P-²-iG-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-D-Å-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-GmP-»ôh-qºÛ-mP-Zï-V¼-zôh-mP-GÛ-hôm-Aïm-ºôG-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-ºHã¼-zºÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-Vïh-hÝ-xÛ-±ïÅ-6ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-fïG-Vïm-VôÅ-JÀÛP-G®ßG-¾G-DP-hÝ-ZÛm-GP-Ÿ¾-ºhôm-GÅôG-Oæz-GmP-Mã-hP-ü xÛ-±ïÅ-7ZÛm-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-mP-ŸÝGÅ-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-hPÅ-„ÀP-ˆÛ-fôG-mÅ-hzÞ-C-Ÿ¼-bï-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP-Mz-Bô¼-ŸÝÅ-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïhü hï-mÅ-xÛ-±ïÅ-10 ¾-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-±ôºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-bï-¹-z-GTÛG-bG-bG-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-hï-hP-ÇezÅ-zÇeàm-mÅ-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-hï-zŸÛm-º²¤-JÀÛP-»Þ¾-Iâ-DG-±P-¤ºÛ-mP-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-ŸÛG-Çtï¾-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-ºDôh-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-²-iG-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-Çtïm-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-GôP-ŸÝÅ-¾Å-ºGݾ-hï-Çtï¾-GmP-hGôÅ-hôm-mÛ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-n¤Å-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-hP-Mz-Bô¼-¤±ôm-Vïh-»Ûm-¾ÞGÅ-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།