M-G¼-mÅ-zôh-z¼-ŸÛ-zºÛ-Gô¤-zIôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-ºhÝG


2008-03-19
Share

{}ü üºhÛ-±ïÅ-zTß-Çeï-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-ZÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-zôh-¤Û-zM-Ç+ô¼-ŸÛG-GÛ-zôh-mP-xÛ¼-¾ôG-ŸïÅ-qºÛ-Gô¤-zIôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-»ôh-ˆP-ZÛm-zŸÛ-qºÛ-Ç+zÅ-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkïºÛ-iï-¼-Å-DÞ¾-mÅ-M-G¼-Zïm-dôG-qÅ-º²Ûm-z¸ÞP-z;G-Z¼-HÛÅ-h-¿eºÛ-V¼-JÀôh-z=ô¾-zbP-¤ïh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-¤Þ-¤fÞh-mÅ-zôh-¤Û-zŸÛ-zTß-Ÿï-¿SÅ-Gô¤-zIôh-ÇÀ¼-»P-ºGô-z®ßGÅ-bï-h-¿e-DôP-n¤Å-ÈÛ-¤-T¾-¤Pº-ÇkºÛ-Å-¤±¤Å-»ô¾-mÅ-qm-ºWz-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-Gô¤-zIôh-GmP-zŸÛm-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།