uÛ-¾ô-2008¾ô¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-‚ïh-ÇKô-ŸÛG-Gô-zOÛGÅ-GmP-Mãü


2007.05.16

{}ü üz®m-‚ô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-uÛ-¾ô-2008 ¾ôºÛ-uÛ-¹-5 ±ïÅ-10 mÅ-z¸ÞP-ZÛm-IPÅ-zTߺÛ-¼ÛP-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-‚ïh-ÇKô-ŸÛG-±ßGÅ-MãºÛ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-hï-mÛ-uÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-M-mG-GÛ-M¾-Å-zï-TÛP-¾-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-ÁÛG-±ßGÅ-Mã-»Ûm-hï¼-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- hïºÛ-Ç+ô¼-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-„Àô-z¸P-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-hôm-P-±ôÅ-ÅP-¾ô-uÛ-¾ô-2008 ¾ô¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼- ¾ÞÅ-¯¾-‚ïh-ÇKô-hï-ºi-ŸÛG-±ßGÅ-hGôÅ-hôm-hï-mÛ-GP-»Ûm-¸ï¼-m-M-mG-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-GÛ-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-hïºÛ-ż-P-±ô-zôh-qºÛ-¾ÞÅ-¯¾-±ôGÅ-q-zBôh-MãºÛ-Gô-Ç+zÅ-¤ïh-q¼-zdïm-¾ÞÅ-¯¾-Dô-mºÛ-Vïh-hÝ-h¤ÛGÅ-q-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-hP-¾ÞÅ-¯¾-‚ïh-ÇKô-hï¼-¤Dô-zºÛ-¤-hPÞ¾-^ô-¾¼-FÛ-hGÝ-®¤-hGôÅ-hPÞ¾-»ôh-q-hï-±ô-P-±ôºÛ-¾ÞÅ-¯¾-HÛ-n¤-IPÅ-fG-¼ÛP-hÝ-MãGÅ-Á¼-ÇÀôh-qºÛ-¾ÞÅ-¯¾-hP-hï-zŸÛm-Vß-A¾-Mz-Mã-hP-¤hº-ºwïm-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-¯ïh-¤ôºÛ-n¤-IPÅ-ºGº-ÁÅ-ÁÛG-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG „Àô-z¸P-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-zÞïh-¤ïh-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-Gô-OÛG-GmP-»ôh-q-hP-m-mÛP-zôh-ˆÛ-zÞïh-¤²PÅ-¤-z=ÛÅ-h‚PÅ-º²ô¤Å-¾GÅ-¤-¾ï-Áï-»-»Þ¾-HÛ-mP-¾ÞP-q-ºi-¤Ûm-HÛ-zÞïh-¤²PÅ-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-mP-zŸÝGÅ-Ç+zÅ-M-mG-GÛ-xôGÅ-mÅ-zÞïh-hï-mÛ-M-G¼-mP-Çkôh-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-¾Å-zôh-mP-Çkôh-¤Dm-ŸÛG-¤-¼ïh-hï-¿e¼-»Ûm-®P-M-mG-GÛ-±z-‚ïh-fÞz-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-zÁh-hï-ºG¾-Aïm-ŸÛG-ˆP-z¸ôÅ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎