&GôP-Å-¤VôG-hP-Í-¼ÛºÛ-±m-¼ÛG-q-hP-Ǩm-qºÛ-hz¼-zIô-JÀïP-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.10.21
&G

&G

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 20 G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¿Ëô-Á¼-¤Pº-Çkï-Wô¼-WÛ-»ºÛ-M¾-Å-Íï‡-¾ïm-‡ºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Íï-¤ï-¼Û×-G®ßG-¾G-ÇÀôz-Iм- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP- Åï¤Å-D¤Å-¼ÛG-qºÛ-Gmh-¾-¤DÅ-hzP-Tm-HÛ- Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-±m-¼ÛG-q-hP- Ǩm-qºÛ-hz¼- mP-VôÅ-Z¤Å-¾ïm-HÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-n¤-GŸG-DôPÅ-mÅ-ÇKô¤-HÛ-¾¤-mÅ-»Ûh-ŸÝ¤-qºÛ-GhÝP-zÅ-¤m¼-zºÛ-¤Û-n¤Å-¾-wm-q-Iâz-fÞz-qºÛ-wm-»ôm-hP-mÝÅ-q-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zIô-JÀïP-GmP-»ôh-q-¼ïh- ¤Û-n¤Å-ˆÛÅ- uÛ¼-¼P-GÛ-¾ÞÅ-fôG-¾-mh-¼ÛGÅ-Ço-±ôGÅ-¥ôP-zºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ- Ǩm-q-±ôÅ-mh-GP-¼ÞP-GÛ-Pô-zô-hP- zTôÅ-fzÅ-mh-hïºÛ-Mã-Aïm-ÅôGÅ-Pô-fG-Vôh-q-hP- mh-hïºÛ-±zÅ-Vï-VßP-ÅôGÅ-±h-ºW¾-fÞz-ˆÛ-»ôh-ˆP- mh-¼ÛGÅ-hï-hG-GÛ-Pô-zô-hP- ¼P-zŸÛm-ÅôGÅ-GTÛG-q-¤-»Ûm-q¼- f-hh-»Ûm-q¼-zdïm- Åï¤Å-D¤Å-hP-ºƒï¾-zºÛ-mh-¼ÛGÅ-zTôÅ-fzÅ-‚ïh-xÛ¼-hïP-hÝÅ-¾G-¾ïm-zÇe¼-zŸÛm-qºÛ-uÛ¼-zbP-»ôPÅ-Ez-ˆÛ-Ǩm-zTôÅ-‚ïh-ÇePÅ-hP-¤Û-ºi-z¼- Æô¾-Mãm-hP-f-hh-»Ûm-qºÛ- hqï¼-m- mP-VôÅ-fôG-mÅ-fôÅ-zŤ-ÇKô¤-Iâz-hP-mh-ˆÛ-Pô-zô-hP-Mã-Aïm-im-ÁïÅ-ˆÛ-¾¤-mÅ-zTôÅ-fzÅ-‚-fÞz-qºÛ-Eh-VôÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh-¾- ¤DÅ-hzP-DG-GÛÅ-ˆP-hï-¿e¼-¤ôÅ-¤fÞm-GmP-»ôh-q-¼ïh- Íï‡-¾ïm-‡ºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-Íï-¤ï-¼Û×-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-mP-ºƒÅ-ÇtäPÅ-„Àô-Gž-JÀÛP-GÛ-hGï-zÁïÅ-„Àô-z¸P-mï-GÛ-¾GÅ-hP- Íï-¤×ï-¼Û×-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-¤DÅ-hzP- V×-G-¼ºï-Åïm- n¤-GZÛÅ-ˆÛÅ-ÇÀôz-yâG-±ôºÛ-Åï¤Å-D¤Å-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-¾-Ǩm-qºÛ-fzÅ-¾¤-º±ô¾-xÛ¼- ÇKô¤-hP- ‚¤Å-z¯ïºÛ-wm-ºƒÅ-hP- ÁÝGÅ-Aïm- mÝÅ-qºÛ-Ç+ô¼-ŸÛz-ºWâG-GmP-zŸÛm-q-»Ûm-q¼- Gż-Gbôh-ˆÛ-‚-GŸG-hïºÛ-fh-¾- zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-uÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zÇSGÅ-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧རྗེ་གུང་ཐང་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པ་མཆོག་གིས་མདོ་ལྷོའི་མཛོད་དགེ་རྩྭ་ཐང་དུ་དུས་འཁོར་དབང་ཆེན་ཐེངས་དང་པོ་གནང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
གྲོས་ཚོགས་འགོ་བཙུགས་པ་དང་བསྟུན་རྡ་རམ་ས་ལར་མི་མང་རེ་འབོད་ཚོགས་པས་མི་མང་རང་བཞིན་གྱི་ཞུ་འབོད་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎