M-mG-hP-ZÛ-ºôP-hz¼-HÛ-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-hôm-ºƒÅ-ǨÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-¤ïh-q-¼ïhü


2006-12-27
Share

{}ü üM-mG-hP-ZÛ-ºôP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-HÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-MãÅ-mP-GÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-Vïh-M¾-Å-qï-TÛP-mP-¿Ëm-±ôGÅ-ŸÛG-Ç+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- zhÝm-yG-ºhÛºÛ-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-ˆÛÅ-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-GôP-ŸÝÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-¬-zºÛ-¤Û-Ço-zTß-®¤-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-hÝ-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-¾ô-MãÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-Ç+ôPÅ-º±ôGÅ-GmP-»ôh-hïºÛ-fôG-hôm-ºƒÅ-ǨÛm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-‚ãP-¤ïh-q-¼ïh-TïÅ-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-È-Gż-ÁôG-fôG-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh- h-¼ïÅ-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-zIô-JÀïP-¿Ëm-±ôGÅ-Ç+ôPÅ-º±ôGÅ-GmP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-Pô-zTß-yG-iâG-®¤-mP-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-‚ãP-zºÛ-¾ô-MãÅ-ˆÛ-h;º-P¾-hï-Åï¾-fÞz-MãºÛ-Vïh-hÝ-»Ûm-q-¼ïh- »Þ¾-Iâ-GZÛÅ-hz¼-ºƒï¾-¾¤-h¤-¸z-bà-GbôP-MãºÛ-Vïh-ZÛ-ÈôP-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ÁÛm-²ô-Í-¡ï- »ÛÅ-ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-M-mG-hÝ-º±¤Å-ºiÛºÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-mÅ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-ÈàºÞ-TÛP-fôºô-hP-¤W¾-ºyh-GmP-bï-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-¾ô-MãÅ-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-hôm-»P-Çeôm-GmP-»ôh-¾ÞGÅ-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།