yâ-GݺÛ-ºyôh-zÇeïm-HÛ-¾Å-hôm-fôG-fzÅ-¾¤-Gż-q-ºhôm-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝmü


2006-09-18
Share

{}ü üM¾-uÛºÛ-ºyôh-Çeïm-fôG-¤DÅ-q-n¤Å-ˆÛÅ-yâ-GݺÛ-ºyôh-Çeïm-HÛ-¾Å-hôm-fôG-fzÅ-¾¤-Gż-q-ŸÛG-Gbôm-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG hï-»P-¼ïÅ-G¸º-¹-z-ZÛm-º²¤-JÀÛP-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-ˆÛÅ-yâ-GݺÛ-ºyôh-Çeïm-hP-ºƒï¾-zºÛ-ZÛm-GTÛG-GÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-GmP-Ç+zÅ-h¿eºÛ-yâ-GݺÛ-ºyôh-Çeïm-hP-ºƒï¾-zºÛ-ºV¼-GŸÛ-DG-GÛ-fôG-fzÅ-¾¤-Gż-q-ŸÛG-ºhôm-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-¼ïh- M¾-uÛºÛ-ºyôh-Çeïm-fôG-xG-¾Å-GmP-¤Dm-n¤Å-ˆÛÅ-º²¤-JÀÛP-mP-¾ô-ºDô¼-GTÛG-mP-yâ-GÝ-¾ô-m- 5 ¤-Åôm-q-IPÅ-Å-»- 10 hP-xïh-;-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-HÛ-»ôh-q-hï-mÛ- Íïi-Åï- mh-GŸÛ-hP- ¤×-¾ï-¼Û-»ºÛ-±-z- =Û-„ËÛ- JÀô-mh-zTÅ-¾Å-¿kz-GTÛG-GÛÅ-¤P-z-VGÅ-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG hï-zŸÛm-¾ô-ºDô¼-GTÛG-mP-yâ-GÝ-¤-¢¼-Å-»- 2 ¿ËG- mÛ-¤×ô-mÛ-»- ŸïÅ-qºÛ-JÀô-mh-hïÅ-Aïm-HÛÅ-ºhÅ-IôPÅ-Hã¼-HÛ-»ôh-qºÛ-V-mÅ- M¾-uÛºÛ-ºyôh-Çeïm-±m-q-DG-GÛÅ-ºyôh-zÇeïm-HÛ-¾Å-ºV¼-DG-GÛ-fôG-ºHã¼-z-GbôP-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-zŸÛm-M¾-uÛºÛ-ºyôh-Çeïm-¾Å-‚ïh-n¤Å-ˆÛÅ-GôP-ŸÝÅ-Gôh-VGÅ-hï-¤ïh-q-z¸ô-MãºÛ-fzÅ-‚ãÅ-ÅÞ-ÇSôm-ºGôG-GÛ-Dz-hP-hPÞ¾-hP-ÆÛh-hôm-fôG-ºHã¼-z-GbôP-MãºÛ-V-Aïm-zCæm-hGôÅ-Ç+ô¼-GÅÞP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།