Í-¤hôºÛ-¤±ô-ÇSôm-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-bà-ºHã¼-»ôh-q-¤DÅ-hzP-±ôÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.07.11
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üDô¼-»ÞG-fôG-¤DÅ-hzP-±ôÅ-Í-¤hôºÛ-¤±ô-ÇSôm-qôºÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-bà-ºHã¼-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝGü ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-zMh-ZÛm-zôh-¤hô-D¤Å-Í-¤hôºÛ-mP-GÛ-¤±ô-ÇSôm-qôºÛ-DÞ¾- ¾ô-¿e¼-V¼-Tm-¿e¼-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-»ôP-¤Dm-±ô¼-h¤ÛGÅ-mÅ-‚ï-¤ºÛ-@ôÅ-¼ÛÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-hÝÅ-Çeôm-ŸÛG-±ßGÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG-¾-hï-ÇS-hP-¤Û-ºi-zÅ-ÇS-¾ô-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIâ¾-¾¤-z¸ôÅ-q-hïÅ-»Þ¾-Ç+ô¼-»ôP-¤Dm-È-TP-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-ºhÝGü ºôm-ˆP-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-¾-hôm-GZï¼-Tm-hP-ü Dô¼-»ÞG-fôG-¤DÅ-hzP-DG-GÛÅü ºhÛ-¤Þ¼-¤±ô-ÇSôm-qôºÛ-G»Å-G»ôm-mÅ-‚ï-¤-ºô¼-ºiïm-‚ïh-q-»Ûm-m-¼Û¤-zŸÛm-¤±ô-Ç+¤-mÅ-VßP-hÝ-ºIô-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü hqï¼-mü hï-ÇS-xÛ-¾ô-1950zTߺÛ-mP-ü ¤±ô-ÇSôm-qôºÛ-Ez-±h-uÛ-¾Û-Iâ-zŸÛ-¤-4500¿ËG-®¤-»ôh-ˆP-h-V-4200 ®¤-¾Å-¤ïh-q-hP-ü hï-zŸÛm-¤±ôºÛ-GbÛP-¼ÛP-fÞP-»P-¾ô-¿e¼-ZÝP-hÝ-xÛm-»ôh-q-hïºÛ-Mã-¤±m-mÛ-xôGÅ-GTÛG-mÅ-Zï-ºFÛÅ-Å-DÞ¾-¾-¤Û-ºzô¼-hï-ÇS-¿kz-¤P-hÝ-ºw¼-z-hP-ü ¾ô-¿e¼-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-»ôP-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-ºIô-zü ¿ËG-q¼-hÝ-Zï-DÞ¾-‚ï-¤ºÛ-¼ÛGÅ-¤±ôºÛ-Zï-ºFÛÅ-ÅÞ-ºô¼-ºiïm-‚Å-q-ÅôGÅ-ˆÛÅ-Dô¼-»ÞG-z¯ôGÅ-q-VGÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝGü G¾-ÆÛh-Å-GmÅ-hP-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-ºƒï¾-»ôh-±ôÅ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-¤-GbôP-z¼-ºhÛ-¤Þ¼-zŸG-q-»Ûm-m-¤-ºôPÅ-¾ô-zM-yG-GZÛÅ-®¤-mP-È-TP-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-VGÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-Zïm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïhü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-¤±ôºÛ-VGÅ-ºWÛGÅ-®¤-¤-»Ûm-q¼-DÞ¾-hï¼-¾ô-Pô-zM-yG-¤P-qôºÛ-¼ÛP-mÅ-GŸÛÅ-VGÅ-qÅ-¼Û-hÐGÅ-Åï¤Å-Tm-¤P-qô-»ôh-q-hï-hG-ˆP-¼Û¤-qÅ-¯-ÇeôP-ºIô-MãºÛ-Zïm-DºP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¤DÅ-hzP-±ôÅ-ÇSôm-zl-zbP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།