M-G¼-HÛ-W¼-Dm-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-mP-qºÛ-ÇÀôz-IÐ-zBôm-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-GÛ-»ôh-qü


2006-12-30
Share

{}ü üM-G¼-‚P-Vßz-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zÛ-ȼ-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-mP-qºÛ-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qô-ŸÛG-zBôm-Mã¼-Å-V-fôz-MãºÛ-ºzh-z¯ôm-¼ï-ÇeôP-hÝ-ºHã¼-zºÛ-XïÅ-h-V-W¼-Dm-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-mP-qºÛ-ÇÀôz-IÐ-zBôm-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG- hï-¼ÛP-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-G¾-ÆÛh-W¼-Dm-GŸÝP-GÛÅ-¤Pº-Çkï-hïºÛ-mP-Å-V-GmP-±ï-ü ‚P-Vßz-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Xï-z®ßm-‚¤Å-¤Gôm-¾Å-ºV¼-ºôG-mP-qºÛ-ÇÀôz-IÐ-Vïm-qô-ŸÛG-Gż-º²âGÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-GÅÞPÅ-zŸG hïºÛ-GôP-M-G¼-‚P-Vßz-VôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zÛ-ȼ-GŸÝP-¾-GmÅ-¤VôG-lô-Xï-Ghm-hÝ-Å-V-ŸÛG-GmP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-»ôh-q-hP-ü »Ûm-m»P-zÛ-ȼ-GŸÝP-GÛÅ-lô-Xï-Ghm-DÞ¾-hÝ-ÇÀôz-IÐ-Mz-Å-»Û-Å-¤ïh-qºÛ-¾m-ºhïzÅ-GmP-z¼-zdïm-ü h-V-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-hzÞÅ-¤Pº-Çkï¼-ÇÀôz-IÐ-Mz-Mã¼-Å-V-GmP-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ü ¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-mÅ-h-V-mP-qºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾-hh-zŸïm-hP-¢P-z®ôm-‚ïh-¤Dm-¤P-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-ˆP-ü DôP-±ô¼-mP-VôÅ-ˆÛ-ljÛP-hôm-hP-wm-»ôm-ÅôGÅ-ÇÀôz-¢ôP-vôh-Å-ŸÛG-¤ïh-q-GÅÞPÅ-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།