M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-‚ãÅ-¾-zdïm-wË-¾ÞP-;ÝP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-±ôGÅ-fÞz-¤ïh-qü


2005-09-30
Share

{}ü üM-mG-mP-z;G-Çkô¤-»ôh-qºÛ-wË-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Oæz-qºÛ-M¾-uÛºÛ-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-ÈôP-;ôP-hÝ-ºhÝ-zÇ+ôP-GmP-»ôh-ˆP- ±ôGÅ-DP-hÝ-±ôGÅ-ºhÝ-±ôGÅ-¤-fÞz-qºÛ-Mã-Aïm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fï-‚ãÅ-¾-fÞG-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-¿Ëm-±ôGÅ-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-±ôÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- ¿Ëm-±ôGÅ-hï¼-M¾-uÛºÛ-Eôm-»ôPÅ-mÅ-¤Û-Ço-º‚ô¼-»ôh-TÛP- Dï-m-^- mÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û- ¼ôz- Íïm-^¼-Åï- wïzÅ-»ôh-q-¼ïh- ºôm-ˆP-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-MãºÛ-hÝÅ-±ôh-mÅ-Vß-±ôh-GTÛG-®¤-GôP-hÝ-ÇSôm-mÅ-Vïh-JÀÅ-¸Ûm-qºÛ-¤Iôm-DP-hïºÛ-mP-Vß-fÛGÅ-Mz-ˆÛ-»ôh-q¼-ljh-hï-±ôGÅ-DP-mP-º²â¾-hÝ-¤-zTßG-ÇezÅ- fP-Vïm-ŸÛG-bà-¿Ëm-±ôGÅ-GmP-hGôÅ-‚ãP-ºhÝG- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hï-ÇS-n-zÅ-¤fôP-¥ôP-»ôh-¾-h-V-¤ÛG-hzP-GÛÅ-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-ÅôP-ŸïÅ- Dï-m-^- mÅ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û- ¼ôz- Íïm-^¼-Åï- »ÛÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- ÈôP-;ôP-¤Û-¤P-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-hP-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¾-¤Gô-zô-ÇKݼ-m- m¤-ŸÛG-ÈôP-;ôP-¤Û-¤P-GÛ-¼P-hzP-»ôPÅ-µôGÅ-Áô¼-PïÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-DôP-mÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG- wË-¾ÞP-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Oæz-mÛ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-VôÅ-¾ôG-»Ûm-q¼-PôÅ-º²Ûm-Gž-zOGÅ-ˆÛÅ-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།