Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-¤Dm-ŸÛG-mÅ-M-mG-mP-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¾-Mz-Bô¼-‚Å-qü


2007-03-29
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-¤Dm- ÅÛ-=Û-¶ïm- ÅÛ-qÛ¾-Ç~G- hP-Dï-GZï¼-¾Å-DP-zŸÛÅ-xÛ-¾ô-2008¾ô¼-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mP-±ßGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-¾-Mz-Bô¼-GmP-zŸÛm-q-hï¼- Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-q- ¤×Û-»-w×ï-¼ô- ŸÝ-zÅ-Bôm-zXôh-‚Å-zŸGü hï-»P-JÀôG-z½‰m-ºFz-Çeôm-q-w×ï-¼ô- WÛ-ÆÛh-ÅÞ-lm-GŸÝP-GÛÅ-¤Û-¼ÛGÅ-¯-¤ïh-z¸ô-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-hP- ¤Û-¤P-fôG-GhÝG-¯çz-‚ïh-Mã-hï-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤-vh-z¼- Dï-GZï¼-¾Å-DP-DG-GÛÅ-M-mG-mP-±ßGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-¯ïh-ºIm-¾-Mz-zBô¼-GmP-Mã-»ôh-q-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü M-mG-GÛÅ-ÅÞ-^ºm-¾-Gô-¤±ôm-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-lô-Çoݤ-fôG-¤-¯-Eôm-Vï-zŸG-»ôh-ÇezÅ- M-mG-GÛÅ-»Þ¾-hï¼-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-q-»Ûm-m- »Þ¾-hïºÛ-mP-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-ÆÛh-q-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü ¾ô-XïÅ-¤-M-mG-mP-±ßGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-I-OÛG-¼Þ-DG-DôPÅ-Í-¼ÛºÛ-JÀôG-z½‰m-z¸ô-¤Dm- ÅÛ-=Û-¶ïm- ÅÛ-qÛ¾-Ç~G- hP-DôP-GÛ-xG-¼ôGÅ-n¤Å-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-Í-¼ÛºÛ-Dï-GZï¼-¾Å-DP- ;ô-;-;ô-¾×- hP- Wôm-Åïm-Íïm-^ï-Wôm-Åïm-ü WÛ-ÍÛü hï-zŸÛm- ¤×ï-;-^ô-m¾-^ï- zTÅ-ˆÛÅ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾¤-qÛG-±ôGÅ-VßP-¾-uÛm-zhG-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-qÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ÅÞ-^ºm-»Þ¾-fôG-º²Ûm-qºÛ-¤²h-WâÅ-hP- Íô-¾¤-qÛG-¯ïh-ºIm-GZÛÅ-¾-ºƒï¾-z-z¸ô-»G-hï-mÛ-±ß¾-¤fÞm-ŸÛG-¤Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-fôG- M-mG-GŸÝP-mÅ-»P-ÅÞ-^ºm-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-GmÅ-ÇePÅ-»¼-MÅ-»ôP-z-ŸÛG-G¸ÛGÅ-ºhôh-»ôh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།