Í-¼ÛºÛ-¶¼-WÛ-mÛ-»-=ï;-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-¤Û-Ço-32Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-ºhÝG


2007.04.17

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¶¼-WÛ-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ-mP-GÛ-ºyâ¾-¼ÛG-fôG-ÇÀôz-¢ôP-‚ïh-»Þ¾-HÛ-Ç+h-IGÅ-Vï-zºÛ- ¶¼-WÛ-mÛ-»-=ï;- ¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¾ô-MãÅ-mP-‚ãP-¥ôP-¤ïh-qºÛ-h¤¼-GÅôh-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-Íï-ÁÛ-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-Gô-¤±ôm-fôG-h¤-zOGÅ-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-mP-GÛ-h¤¼-GÅôh-ˆÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºGôG-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü ¶¼-WÛ-mÛ-»-=ï;-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ÇS-iô-Gô-¤±ôm-fôG-qºÛ-¤Û-ŸÛG-GÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-bï-ÇÀôz-yâG-hP-hGï-Lmü Dô-q-¼P-ZÛh-¯ÛÅ-qºÛ-Eôm-¤Û-IPÅ-32 Aïm-¾¤-hÝ-zbP-zºÛ-mP-ÇÀôz-I-hïºÛ-mP-GÛ-ºyâ¾-¼ÛG-fh-ˆÛ-ÇÀôz-hqôm-M-G¼-z-ŸÛG-¾-¤ï-¤hº-Mz-bï-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-q-¤-¸hü ¤f¼-¤ï-¤hº-Mz-¤Dm-¼P-ZÛh-ˆP-¼P-ÆôG-zTh-»ôh-q-¼ïhü h-¿eºÛ-ºV¼-¤ï-¤hº-Mz-¤Dm-hï-mÛ-Á¼-xôGÅ-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÁÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-¾Å-ÇÀôz-I-hïºÛ-mP-GÛ-ÇÀôz-yâG-»Ûm-¤Ûm-hP-¤ÛP-hP-Çkôh-GmÅ-ÅôGÅ-¯h-GTôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤fô-ÇÀôz-DP-hÝ-¤ï-¤hº-Mz-qºÛ-hôm-Aïm-‚ãP-zºÛ-mP-hï-ÇS-xÛ-¾ô-1996 ¾ô¼-‡ïÅÛ-¤ï-mÛ-»-mP-GŸÛ-M-Vï-zºÛ-¤ï-¤hº-Mz-bï-¤Û-GÅôh-ˆÛ-Hôh-GŸÛ-Vïm-qô-fôm-qºÛ-XïÅ-Ç+zÅ-hï-hÝÅ-ˆP- ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-ÆÛh-„Àôm-HÛÅ-DôP-GÛ-M¾-Dz-mP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºGôG-fzÅ-ÅÞ-¤ï-¤hºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ÁÛG-Gbm-ºzïzÅ-GmP-»ôh-q-hPü hï-zŸÛm-w×Û-¾Û-qÛm-mP-GÛ-¤Û-h¤PÅ-Gô-¤±ôm-¾-hGº-qô-»ôh-q-zdïm-¤ï-¤hº-z;G-ºGôG-GÛ-IôÅ-Vôh-zŸG-q-hP-M-mG-mP-¾ºP-EÛ¤-±P-hÝ-z¸ôÅ-qºÛ-¤ï-¤hÅ-h¤¼-GÅôh-ˆÛ-hôm-Aïm-h;º-P¾-Vï-¼Þ-ºIô-zŸÛm-q¼-GhôP-¾ïm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོའི་དགོངས་གཞི་དང་མཐུན་པར་ཧུར་ཐག་བྱ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎