Å×ô-¤-¾Û-»ºÛ-GŸÝP-h¤G-hP-D-Vï-Hïm-¾ôG-qºÛ-hz¼-h¤G-ºfz-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qü


2006-12-22
Share

{}ü üÍw×-¼Û-;ºÛ-Á¼-xôGÅ-»Þ¾-Iâ-Å×ô-¤-¾Û-»ºÛ-mP-GŸÝP-hP-D-VïºÛ-z¿e-z-ºFïGÅ-z¸ÞP-º²Ûm-¤Dm-HÛ-iG-qôºÛ-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-hz¼-h¤G-ºfz-¤Þ-¤fÞh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸h- Hïm-¾ôG-qÅ-iG-ºfz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vï-¼Þ-GbôP-Mã-»Ûm-qºÛ-ÇkÛG-Ç+ݾ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG hï-»P-Å×ô-¤-¾Û-»ºÛ-mP-Zï-¾¤-ŸÛG-mÅ-D-VïºÛ-z¿e-z-ºFïGÅ-z¸ÞP-º²Ûm-¤Dm-HÛ-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ÁÛG-fôm-bï- OÛG-º²âGÅ-hï-»ÛÅ-M¾-Å- ¤ô×-G-^Û-ÁÝ- G®ôÅ-qºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Å-DÞ¾-¤P-Vï-z-hzP-hÝ-ºhÝÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-»ôh-q¼- Hïm-¾ôG-q¼-D-Gbh-zTôG-fzÅ-ÅÞ- »Þ¾-hïºÛ-GŸÝP-GÛÅ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz- ÍÛ-fô-qÛ-»- ¾-iG-qôºÛ-¼ôGÅ-¼¤-ŸÝÅ-bï- h-V-Hïm-¾ôG-hqÞP-h¤G-hP-ÍÛ-fô-qÛ-»ºÛ-¤fÞm-ºHã¼-¼ôGÅ-¼¤-‚Å-qºÛ-GŸÝP-GÛ-hqÞP-h¤G-hz¼-»Þ¾-hïºÛ-¿Ëô-xôGÅ-Å-DÞ¾-DG-GTÛG-mP-h¤G-ºfz-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG- GmÅ-±ß¾-mP-Gž-z¼-‚Å-m- Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-M¾-Dz-hïºÛ-mP-D-VïºÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-hP-¤fÞm-qºÛ-ÆÛh-GŸÝP-ŸÛG-º²âGÅ-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-HÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།