¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hï-zŸÛm-ºGô-º²âGÅ-‚Å-mÅ-h-V-¾ô-GTÛG-ºDô¼-HÛ-»ôh-qü


2007.07.01
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üº²¤-JÀÛP-mP-mÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-¤fô-ÁôÅ- ¤hô-hzÞÅ-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-hï-zŸÛm-¤hô-Ǩh-¤±ô-ÇSôm-¤Pº-DÞ¾-HÛ-IôP-Eï¼- ¸Û-¾ÛP-mÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-z¼-¼ÛP-±h- ;Û-¾ô-¤Û-‡¼-1956»ôh-q-hï- ÇS-¾ô-xÛ-¹-7qºÛ-mP-¤ï-ºDô¼-Á¼-GbôP-ºGô-º²âGÅ-‚Å-mÅ-h-V-¾ô-GTÛG-ÉÛ¾-qô-ºDô¼-HÛ-»ôh-q-¼ïhü ¤ï-ºDô¼-ÆÛ-ŸÝ-ºGô-º²âGÅ-‚Å-mÅ-¾ô-GTÛG-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-¼ÛP-hï¼- zôh-mP-ºIâ¾-q-Å-»-GTÛG-hP-xïh-;-Bï¾-ºiïm-‚Å-»ôh-q-mÛ-zôh-mP-¾ô-GTÛG-¼ÛP-º‚ô¼-zºÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-qºÛ-Eôm-ºzô¼-HÛ-xïh-;-¤m-®¤-¸Ûm-HÛ-»ôh-Ç+ô¼- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÑ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-¤ï-ºDô¼-¾Å-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-zÇkô¤Å-¯ÛÅ-ŸÛG-zbôm-»ôh-qºÛ-mP.Gž-zbôm-‚Å-»ôh-q-¼ïhü »P-M-mG-M¾-Dz-Dô¼-»ÞG-ÆâP-BôzÅ-º²Ûm-BôP-¾Å-DP-GÛÅ-Zï-V¼-zôh-¤Û-±ôºÛ-zŤ-±ß¾-zÇkÝ-¾ïm-‚Å-qºÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-HÛ-zM-V-96hP-IPÅ-Vß-9Å- ¤hô-hzÞÅ-¿UGÅ-¾¤-HÛ-G»Å-G»ôm-Dô¼-»ÞG-¾-ÆâP-BôzÅ-‚ïh-ÇePÅ-ºhôh-„Àô-DïPÅ-z-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-»ôh-q-hP.ü Å-GmÅ-¼P-¾-hPôÅ-ÅÞ-dôG-ŸÛz-‚ïh-Ç+zÅ-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-º±ï-wôG-¤ïh-q-¼-ºyôh-‚ãP-»ôh-q-¼ïhü ¤ï-ºDô¼-ºIâ¾-Bï¾-ºGô-º²âGÅ-‚Å-q-hïÅ-zôh-ˆÛ-Nå-¯¾-hP-¼ÛG-GŸÝP-M-mG-mP-Pô-vôh-‚ïh-»G-¾-wm-fôGÅ-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-hP.ü zôh-q-GmÅ-Ç+ô¼-z-±ô-ºIâ¾-zŸÝh-‚ïh-zhï-qô-VGÅ-bïü ÇS-¾ô-GmÅ-Ç+ô¼-z-ºzÞ¤-GÅÞ¤-hP-ZÛ-FÛ-zMh-ÇeôP-Ç+ô¼-HÛÅ-IôP-Eï¼-¿Ë-źÛ-mP-GÛ-¯-VïºÛ-wô-ƒP-qô-bØ-¾-hP-mô¼-zÞ-JÀÛP-;ü Wô-DP-zTÅ-¾-GmÅ-¤W¾-ŸÝ-fÞz-q-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼- M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛm-ÈÑ-Gż-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བུད་མེད་གསར་འགོད་པའི་ས་མིག་གསལ་བསྒྲགས།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་བློན་མོ་དྷི་ཡིས་རྒྱ་ནག་ཐད་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་ལ་ཕྱོགས་འགལ་ཚོགས་པས་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎