z¾-»Þ¾-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-Vï-DG-zMh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤Å-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-ºhÝG


2007-03-30
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-º²âGÅ-xôGÅ-fh-z;º-zÇkݼ-GmP-MãºÛ-Vïh-hÝ-hï-¼ÛP-»Þ¾-hïºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q-Vï-DG-zMh-ˆÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-q-¤W¾-º²ô¤Å-GmP-GÛ-»ôh-ºhÝG hï-»P-z¾-»Þ¾-;m-‡Û-qÞ¼-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛ-i-MºÛ-fôG-GmÅ-±ß¾-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-m- z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-º²âGÅ-fzÅ-ÅÞ-h¤ÛGÅ-qºÛ-GôP-ŸÝÅ-¿Ëm-º²ô¤Å-hï-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-bï-hï-¼ÛP-GÛ-ÇS-iô¼-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-»ôh-q-¿e¼- ±ôGÅ-q-±P-¤ºÛ-hzÞ-ºFÛh-n¤-q-¿Ëm-º²ô¤Å-GmP-»Þ¾-M¾-Å-;f-¤m-IâºÛ- Ç~ä-¾-¶-‡¼- ŸïÅ-qºÛ-Å-GmÅ-ÅÞ-wïzÅ-º‚ô¼-¸Ûm-»ôh-q-hï-¿e¼-»P- Ç+zÅ-hï¼-z¾-»Þ¾-ÆÛh-„Àôm- JËÛ¼Û-W- q×¼-źl- ;ô-»ï-¼ï-¾º- Å-GmÅ-ÅÞ-wïzÅ-¤-fÞz-q¼-zdïm- hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-ˆÛ-hÝÅ-±ôh-ºw¼-ºHP-GÛÅ- hï-¼ÛP-GÛ-xÛ-iô-®¤-hÝ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP- hzÞ-ºFÛh-n¤-qºÛ-¿Ëm-º²ô¤Å-ºhÛºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ- z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-„Àôm-Vïm-ZÝP-ÁÅ-ÁÛG-zÇ+ô-zŸG-GmP-¯ÛÅ-»ôh-q-hP- hï-ºyôÅ-n¤Å-ÆÛh-„Àôm-M-G¼-hÝ-M¾-hôm-º±¤Å-G¸ÛGÅ-ÅÞ-wïzÅ-bï-xÛ¼-ºDô¼-zºÛ-¤±¤Å-ÅÞ-fG-GTôh-GmP-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-GmP-GÛ-»ôh-Ç+ô¼-hP- »P-z¾-»Þ¾-mP-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-hôm-±ôGÅ-q-Vï-DG-hP-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-zTÅ-qºÛ-hz¼-ŸÛ-zºÛ-IôÅ-ºV¤-‚ãP-bï-hÝÅ-»Þm-GP-ºIô-GÛ-»ôh-ˆP- h-z¼-z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-º²âGÅ-¤-fÞz-qºÛ-Aïm-¯-¿eï-z-mÛ- ÆÛh-„Àôm-;ô-»ï-¼ï-¾º-»ÛÅ-hzÞ-ºFÛh-qºÛ-GŸÝP-º²Ûm- ;ôP-¼ï-Åï-±ôGÅ-qÅ- z¼-zL¾-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-mP-ÆÛh-hP- hq¾-º‚ô¼- M¾-ÆâP-„Àôm-Vïm-DG-hP- hï-zŸÛm-ÆÛh-„Àôm-GŸôm-qºÛ-Gô-GmÅ-ÅÞ-±ôGÅ-q-hïºÛ-¤Û-Ço-zÇ+ô-zŸG-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-Çeôm-q¼-hGôPÅ-±ß¾-¯ï-¤fÞm-‚ãP-¤-fÞz-q¼-fÞG-GÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།