Íw-JË-mÛÅÛ-fm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-h¤-zTº-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-GmP-»ôh-qü


2005-12-19
Share

{}ü üÍw-JË-mÛÅÛ-fm-HÛ-¤Û-¤P-GÛÅ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-249 ¾Å-Iâz-qºÛ-IôÅ-±ôGÅ-fôG-¤-hïÅ-hï-¼ÛP-ºGm-ºDÞ¼-h¤-zTº-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKô-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG hP-qô-fôG-¤¼-Íw-JË-mÛÅÛ-fm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-h¤-zTº-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-D-VïºÛ-VôÅ-hqï- ;ô-¼ºm- ºWGÅ->ÀôG-GmP-z-hP-hï-mÅ-M¾-Dz-hïºÛ-M¾-JÀâ-zbP-z- hï-XïÅ-¸z-GVô¼-xãG-qô-vÅ-qºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-ˆÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-GŸÅ-Ço-ºFz-Çeôm-GmP-ºhÝG ¤²h-ÇKô-hïºÛ-fôG-ÆÛh-º²Ûm-;¼-²-»ï-¤VôG-GÛÅ-Íw-JË-mÛÅÛ-fm-mP-hzÞ¾-wôPÅ-hP-¿+ôG-¸-¼Þ¾-ÅÞPÅ- hï-zŸÛm-iG-qôºÛ-ºWÛGÅ-Ç+ݾ-¼ÛP-¾ÞGÅ-¾-ÅôGÅ-qºÛ-h;º-P¾-¤P-hG-TÛG-»ôh-q-hï-hG-PôÅ-¾ïm-GmP-z-£GÅ- IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-n¤Å-lôG-¯-GTÛG-bà-zOÛ¾-mÅ-hï-hG-¾-GhôP-¾ïm-GmP-hGôÅ-qºÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-z-¤-¸h- IôÅ-±ôGÅ-hzÞ-º²âGÅ-GmP-fÞz-q-hï-mÛ-»Þ¾-hï-¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-qºÛ-¤hÝm-ÇtôÅ-ˆÛ-Gô¤-q-G¾-Vï-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-z;º-ÇÀôz-GmP-ºhÝG »P-DôP-GÛÅ-Íw-JË-mÛÅÛ-fm-hï-zŸÛm-¾ô-zTß-yG-GÅÞ¤-¼ÛP-¸ÛP-V-hP-h¤G-ºFâG- hï-zŸÛm-GŸm-HÛ-hzP-º²Ûm-ºôG-GmÅ-ˆP- h-V-»P-zB¼-¼P-GÛ-@P-qºÛ-GP-¾PÅ-fÞz-q-‚ãP-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG Íw-JË-mÛÅÛ-fm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-hzÞ-º²âGÅ-ˆÛ-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-Ç+Ý-¤Iôm-G®ô-zô¼-Í-¤ï-¼Û-;ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç+Ý-GŸôm- ^Û;-Vï-aÛ- ¤VôG-hP-DôP-GÛ-Ç+Ý-¹- ¾Ûm-Vï-aÛ-n¤-GZÛÅ-Vïh-wïzÅ-GmP-z-hP- XïÅ-ÅÞ-GŸÝP-ºƒï¾-xG-hïz-TÛG-mP-^Û;-Vï-aÛ-¤VôG-GÛÅ-¤±m-dGÅ-ÁÛG-ˆP-z;ôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ºfÞÅ-¤Û-249¾Å-Iâz-qºÛ-Íw-JË-mÛÅÛ-fm-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-hï-mÛ-ºhÛ-¾ôºÛ-xÛ-¹-hGÝ-qºÛ-mP-¤Û-¤P-GÛÅ-ºôÅ-zÇkݺÛ-¾¤-mÅ-ºhï¤Å-fôm-‚ãP-z-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།