M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-¿U¤-q×¼-bÛ-„Ë-q-‡ï¾-¤VôG-Gż-hÝ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-ºhÝG


2007-07-22
Share

{}ü üM-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-Gż-hÝ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-z- ¿U¤- q×¼-bÛ-„Ë-q-‡ï¾- ¤VôG-GÛÅ- D-Å-fÞGÅ-hHïÅ-±ô¼-Vïm-qôºÛ-PP-M-G¼-HÛ-¤Û-¤P-uÛ-hP- h¤ÛGÅ-zž-HÛ-DôP-¾-ºôÅ-ÁôG-ºwïm-¤Dm-M-G¼-HÛ-ºôÅ-zÇkÝ-z-wô-¤ô-±P-¤¼-XïÅ-ÅÞ-»Û-¼P-hP-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-hP- DôP-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-q-hï-mÛ- M-G¼-HÛ-¤Û-¤P-±ôÅ-¯-Vï¼-º²Ûm-qºÛ-¼Ûm-fP-GÛ-¯-hôm-¾-M¾-D-fôz-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¿U¤-q×¼-bÛ-„Ë-q-‡ï¾-¤VôG-h-V-M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-z-hï-mÛ- ¿Ëô-Íï-Áï-»ºÛ-M¾-Dz-hïºÛ-mP-GÛ-zÞh-¤ïh-±ôºÛ-ºi-¤Z¤-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-zz-fh- Gmh-ºGG-¿km-qºÛ-M¾-D-¾ïm-q-¤±ôm-HÛ-»ôG-¼ïh-TïÅ-DôP-¾-Mz-Bô¼-‚ïh-¤Dm-±ôÅ-hGº-vôºÛ-PP-zXôh-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-ŸÛz-ºWâG-¤Dm-hP- Vz-ÆÛh-ˆÛ-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-M-G¼-z-±ôÅ-zXôh-Gž-¿e¼-m- M-G¼-HÛ-¯-FÛ¤Å-ºIô-¾ÞGÅ-GŸÛ¼-z¸ÞP- ÆÛh-º²Ûm-HÛ-Gô-GmÅ-hï-zŸÛm-GŸÛ-¯ºÛ-V-mÅ-¤±m-GmÅ-»ôh-ˆP- hôm-hPôÅ-fôG-hzP-V-hï-®¤-¤ïh-qºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-hzÞ-FÛh-¤fô-ÁôÅ-hï-»Ûm-¼ÞP- ¿U¤-q×¼-bÛ-„Ë-q-‡ï¾-¤VôG-h-V-M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚ãP-z-hï-mÛ-¼P-GÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-fôG-bà-º±ï-z-ºi-¤Ûm-¥ôP-z-hP- ºi-¤Z¤-HÛ-fôz-fP-¤ïh-q¼-h‚ï-º‚ïh-xôGÅ-¿ËàPÅ-‚ïh-q-hP- hzÞ¾-ŸÛP-wôPÅ-qºÛ-»-P-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¥P-hP-¥ôP-zŸÛm-qºÛ-M-G¼-HÛ-zÞh-¤ïh-±ô¼-M¾-D-Vïm-qô-¾ïm-qºÛ-¤±ôm-hôm-Vïm-qô-»Ûm-q-ŸÛG-bà-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- DôP-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-ºôÅ-h¤ÛGÅ-ÅÞ-¤P-¤ôÅ-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-G®ô-zô- M-G¼-HÛ-GŸÝP-º²Ûm- ;ôP-¼ïÅÛ-±ôGÅ-q-hP- ±ôGÅ-qºÛ-¤mº-¤fÞm-±ôGÅ-q-DG-»Ûm-q¼-zdïm-M-G¼-hï-zŸÛm-¼P-z®m-¿km-qºÛ-M¾-Dz-VGÅ-mÅ- ¤Û-¾ô- 60 f¤-q-ÉÛ¾-qô-ÅôP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-h-V-fôG-¤¼-M-G¼-mP-zÞh-¤ïh-TÛG-ÆÛh-º²Ûm-hÝ-¤P-¤ôÅ-ºôÅ-ºhï¤Å-‚Å-q¼- ;ôP-¼ï-ÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-¤mº-¤fÞm-±ôGÅ-q-DG-hP- ºôÅ-zÇkÝ-z-uÛ-»ôPÅ-¾-fÞGÅ-Xï-Vï-ŸÝ-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-;ôP-¼ï-ÅÛ-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-¿U¤- Åô×-mÛ-»-Gm-lÛÅ-G¸º-Çtïm-qºÛ-ZÛm-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- ¿U¤-q×¼-bÛ-„Ë-q-‡ï¾-¤VôG-GÛÅ-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-25ºÛ-ZÛm-M-G¼-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-fÞGÅ-ºGm-hPôÅ-ÅÞ-zŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།