M-mG-GÛ-ÇÀôz-hqôm-ŸÛG-mÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-zôh-fôG-ºhôh-xôGÅ-zB¼-¹ôÅ-‚Å-»ôh-qü


2007.12.31

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-;ºÛ-M¾-źÛ-mP-GÛ-ZÛm-¼ïºÛ-Gż-ÁôG- ¶-ÁÛP-‡ôm-HÛ-wô-Z-ŸïÅ-qÅ-hï-¼ÛP-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¿e¼-m- zhÝm-yG-ÇSôm-¤ºÛ-G¸º- q-ÅPÅ-ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-źÛ-mP-GÛ-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ- ±ÛP-Èà¶-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IкÛ-mP-M-mG-GÛ-ÇÀôz-yâG-IPÅ- 200 ®¤-¾- Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-HÛ-ÇÀôz-±m-fh-ÇÀôz-±m-ºFÛh-Ç+zÅ- Ç+zÅ-hï¼-Vïh-¤PGÅ-Ghm-ŸÝ-‚Å-qºÛ-ÇÀôz-hqôm-=ºô-Ÿºô-¤ÛP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-Vz-ÆÛh-hP-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-Ç+ô¼-Vß-±ôh-GZÛÅ-¼ÛP-ÇÀôz-ºFÛh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- hïºÛ-Ç+zÅ-ÇÀôz-hqôm-=ºô- Ÿºô-¤ÛP-GÛÅ-zôh-hï-mÛ-m¤-»P-D-ƒ¾-fzÅ-¤ïh-qºÛ-M-mG-GÛ-V-ÁÅ-¼ïh-TïÅ-hP- GôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-mÛ-¤ïÅ-M¾-D-ƒ¾-GbôP-¤Dm-¼ïh-ÅôGÅ-zÁh-hï- M-mG-GŸÝP-GÛ-ºhôh-xôGÅ-zB¼-¹ôÅ-‚Å-bï- ÇÀôz-yâG-¤P-zÅ-Zm-»ôh-ˆP- ÇÀôz-yâG-ºGº-ÁÅ-GZÛh-DÞG-mÅ-zÇkh-»ôh-q-¼ïh- ÇÀôz-hqôm- =ºô- Ÿºô-¤ÛP-ŸÝ-z-hï-mÛ- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fh-¾-¤DÅ-hzP-Tm-ŸÛG-»Ûm-qÅ-¤-¸h- M-mG-GŸÝP-¾-ÇÀôz-Çeôm-ºzÞ¾-¤Dm-ŸÛG-ˆP-»Ûm-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཡོ་རོབ་ཨོསི་ཊརིཡའི་གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་ཞིག་གིས་བོད་ནང་གི་གཏན་འཇགས་སློབ་གྲྭའི་ཐད་ཤུགས་སྣོན་བསྐྱོན་རྒྱུ་ཡིན་པ་ཁས་ལེན་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎