zôh-mP-Gmôm-ÁÝGÅ-ˆÛ-DÞ-ÅÛ¤-ŸïÅ-qºÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-ÁÛG-JËï¼Û-¼Û-^Û-»ÛÅ-ƒÛÅ-GmP-ºhÝG


2007.10.22

{}ü ü¯ô¤-ƒÛÅ-¤Dm- JËï¼Û-¼Û-^Û- »ÛÅ-ƒÛÅ-GmP-zºÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-ˆÛ-ºGô-zXôh-hÝ- zôh-mP-Gmôm-ÁÝGÅ-ˆÛ-DÞ-ÅÛ¤ü ŸïÅ-qºÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-ÁÛG-ƒÛÅ-GmP-ºhÝG-q-hïºÛ-mP- hïP-Ç+zÅ-zôh-hÝ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-zBôh-¤Dm-±ô-zôh-ˆÛ-¿Ë-źÛ-Gm¤-fP-hÝ-º‚ô¼-mÅ-¿Ë-źÛ-IôP-Eï¼-ˆÛ-xôGÅ-ÅÞ-w¼-zBôh-qºÛ-Ç+zÅ-Çoï-Ám-q-ŸÛG-GÛÅ-zXôh-q¼-Gmh-hôm-GZÛÅ-¾-hô-ÇoP-‚ïh-hGôÅ-q-GTÛG-Çeïü Vz-ÆÛh-ˆÛ-Ç+ô¼-Ç+h-V-Áôh-¤Û-VôG-q-hP-GZÛÅ-bïü bØ-¾ºÛ-„À-¤ºÛ-Ç+ô¼-JÀïP-¤Û-VôG-q-ŸïÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-‚ãP-z-hï-mÛ-È-TP-GÛ-»-¤±m-Tm-HÛ-ÇoP-±ß¾-ŸÛG-‚ãPü GP-Ûm-¸ï¼-m-Zï-V¼-G¸º-ºDô¼-GTÛG-GÛ-GôP-hï¼-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh-„À-m-¤ïh-q- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¼Ûm-qô-Vï-Ç+Ý-yïP-14 Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-IôÅ-±ôGÅ-GôP-ºôG-GZÛÅ-ˆÛÅ-Í-¼ÛºÛ-GÅï¼-HÛ-dGÅ-¤ºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-z-hP-¤²h-ÇKô-hïºÛ-ż-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Ç~ä-Áï-¤VôG-Ç+Ý-Pô-¤-Vïh-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-dïm-ºƒï¾-z=-ÁÛÅ-qºÛ-¤²h-ÇKô-hï-ºi-ŸÛG-GmP-z-º²¤-JÀÛP-mP-±P-¤Å-¤fôP-VôÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-ºi-ŸÛG-‚ãP-z-¼ïh- ºôm-ˆP-zôh-mP-ÇÀïzÅ-hÝÅ-¿Ë-Å-G®ßG-¾G-DP-GÛ-mP-M¾-z-Ç+Ý-yïP-14 q-Vïm-qôºÛ-Ç+Ý-z½‰mü Ç+Ý-hq¼-ÅôGÅ-¤fôP-Mã-¤Ûm-ºhÝGü ºôm-ˆP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-¤P-¾-xG-dGÅ-¤±ôm-Vïh-ˆÛ-Gż-zCæm-‚Å-qºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-DP-ŸÛG-GÛ-mP-Pô-¤±¼-Vï-zºÛ-²âºÛ-wô¼-z-ŸÛG-ºhÝG-q-hï-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-¤ºôÅ- &G ôP-Å- & -BzÅ-¤Gôm-bØ-¾ºÛ-„À-¤-Ç+Ý-yïP-14 q-Vïm-qô-¤VôG-¾-xG-dGÅ-ÅÞ-wÞ¾-zºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸG hï-¿e¼-ºi-zºÛ-M-mG-mÅ-zôh-¾-ÇS-XïÅ-xG-dGÅ-hï-ºi-¤P-qô-wÞ¾-»ôh-q-hï-±ô-zôh-mP-ŸÛ-zºÛ-zTÛPÅ-ºIô¾-GbôP-MãºÛ-ºhôh-±ß¾-zXôh-q-GP-ŸÛG-¾-hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-zôh-mP-M-mG-GÛ-ÆâP-Bôz-h¤G-¤Û-Eôm-Vï-ºIï¤Å-ºWôG-‚Å-»ôh-q-ŸÛG-¼ïh- ºôm-ˆP-hôm-hPôÅ-fôG- &M ¾-z-¼Ûm-Vï-¤VôG-mÛ-xÛ-mP-zôh-¤Û-¤P-±P-¤ºÛ-Åï¤Å-mP-GÛ-ljÛP-Zï-zºÛ-»Ûh-ÁïÅ-mô¼-zÞ-ŸÛG-hP-ºhÛ-xÛºÛ- &Bz Å-GmÅ-ŸÛG-bà-hh-GÝÅ-z¯ï-GŸïm-Vïm-qô-ŸÝ-zŸÛm-qºÛ-±ô¼-z-ºhÛ-hPôÅ-ÅÞ-¤fôP-fôÅ-ÅÞ-Hã¼ü &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-¼ÛÅ-¤ïh-VôÅ-¾ÞGÅ-wm-±ßm-z¸P-qôºÛ-ºƒï¾-z-hP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôzü zôh-ˆÛ-zhïm-qºÛ-ºfz-¯ôh-zTÅ-ˆÛ-fôG-ºzh-z¯ôm-»ôh-LÝ-GmP-zŸÛm-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ºDôh-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༧གོང་ས་སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གིས་སྐུ་སྲུང་ཟུར་པ་༢༨༠ལྷག་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎