xÛ-M¾-HÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-DG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-HÛ-;-¾Û-;ô‡-µôP-DôPÅ-ÅÞ-¼ôGÅ-¼¤-vôh-Mã-¤WâG-BôP-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-qü


2005-09-21
Share

{}ü üxÛ-M¾-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-±ôÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hP-ºƒï¾-zºÛ- ºDô¼-»ÞG-ºôG-º±ô-dïm-ÅôGÅ-GP-TÛºÛ-fh-mÅ-z¸ôh-q¼-h;º-zºÛ-h;º-P¾-±zÅ-Vï-¥P-hP-¥ôP-zŸÛm-qºÛ- z¾-»Þ¾-HÛ-;-¾Û-;ô‡-µôP-DôPÅ-Å-DÞ¾-HÛ-¤Û-¤P-±ô¼-¼ôGÅ-Bôz-vôh-xÛ¼- xÛ-M¾-HÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-q-hï-±ô¼- w¼-ºIô-±ß¼-ºôP-‚ïh-Mã-ÅôGÅ-ˆÛ-Vïh-hÝ-z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-ÆâP-Bôz-‚ïh-MãºÛ-ºGm-¾ïm-vh-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-¤ºô-Hïm-¾ôG-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-Zï-ºV¼-mÅ-z¯ÛÅ-qºÛ-¤-ºôPÅ-qºÛ-¹-z-GÅÞ¤-¼ÛP-M¾-qôÅ-BôP-zºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-GŸÝP-fôG-¾- h¤G-ºfz-‚ïh-Mã-z¼-¤±¤Å-ºWôG-Mã-Gž-zOGÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ- zhï-ºWGÅ-hP- ÆâP-Bôz-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-z¸P-hÝ-xÛm-q¼-zdïm- z¾-»Þ¾-uÛ-hP- h¤ÛGÅ-ÅÞ-z;¼-mÅ- z¾-»Þ¾-GŸÝP-hP- ¤ºô-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-GÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-ºDô¼-»ÞG-ºôG-º±ô-dïm-ÅôGÅ-GP-TÛºÛ-fh-mÅ-h;º-P¾-±zÅ-Vï-¥ôP-zŸÛm-qºÛ- z¾-»Þ¾-HÛ-;-¾Û-;ô‡-µôP-DôPÅ-ˆÛ-Z¤-fG-hzÞ¾-wôPÅ-¤Û-¤P-±ô¼-GP-TÛºÛ-¼ôGÅ-¼¤-vôh-Mã-¤WâG-BôP-‚ïh-ˆÛ-»Ûm-ŸïÅ- xÛ-M¾-HÛ-¼ôGÅ-±ôGÅ-DG-GÛÅ-hï-¼ÛP-iÛ¾-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-HÛ-Z¤-fG-hzÞ¾-wôPÅ-n¤Å-¾- ºW¼-¤-aÛ- hP- ÅÞh-ÅÛ-¾ïmiÛ- wËÛm-¾ïmi-ü ^ïm-¤@-ü ÅÞ¶ï-^ïmü mô¼-¶ïü Dï-m-^ü ZÛ-ÈôP-ü h‚Ûm-»Þ¾-ü »ô-¼ôz-uÛ-¤fÞm-zTÅ-mÅ-¼ôGÅ-±ôGÅ-Ço-±ôGÅ-ˆÛÅ- h-z¼-¼ôGÅ-¼¤-ºi-¤Ûm-vh-hP-vôh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།