M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-mP-xÛ-M¾-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤-q¼-dôG-ŸÛz-G¸z-mm-‚Å-»ôh-qü


2008-03-31
Share

{}ü üÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm- ÅÛ-=Û-w×ïm-ÅÛ-¤ÛfÛ- ¤VôG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-zôh-mP-Ghm-ºiïm-ŸÝÅ-qºÛ-xÛ-M¾-»Þ¾-DG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤-q¼-dôG-ŸÛz-G¸z-mm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-xÛ-ÆÛh-„Àôm-Vïm-¤VôG-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-mÅ-xÛºÛ-M¾-»Þ¾-DG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-zôh-mP-zBôh-VôG-GmP-z-hï-¾ïGÅ-V-ŸÛG-»Ûm-mºP-DôP-n¤Å-¾-hÝÅ-dG-bà-Åô-Zݾ-‚ïh-q-hï-ºIÛG-fzÅ-¤ïh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG DôP-GÛÅ-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-IôP-Eï¼-q×¼-fï-hÝ-Gż-ºGôh-q-n¤-q¼-zôh-mP-zBôh-¤Dm-HÛ-xÛ-M¾-HÛ-Ç+Ý-±z-n¤-q¼-M-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-n¤-qÅ-hÝÅ-dG-bà-dôG-ŸÛz-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG DôP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-h¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-hï-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-fzÅ-¾¤-»G-ÁôÅ-hï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-HÛ-xÛ-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ-n¤Å-hP-Gż-ºGôh-q-n¤Å-q¼-hPôÅ-Gž-hôh-qô-GmP-Mã-hï-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-ºhÝG Zï-¾¤-zôh-mP-zôh-¤ÛºÛ-ÇKï¼-¾PÅ-‚ãP-zºÛ-XïÅ-M¾-uÛºÛ-fôG-ºzôh-Ç+ݾ-ÁÝGÅ-Vï-‚ãP-zºÛ-Aïm-HÛÅ-M-GŸÝP-mÅ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-hP-Çtïm-q-ZÛm-xÛ-M¾-»Þ¾-DG- 15 ºÛ-xÛ-ºƒï¾-hqôm-¼ÛGÅ- 17 ŸÛG-zôh-mP-zBôh-VôG-qºÛ-VôG-¤Vm-GmP-z-hP-hïºÛ-mP-ÍôÅô-=ô-¾Û-»ºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-ÁÛG-ˆP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།