M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛÛ-M¾-Ç+Ý-±z-DG-TÛG-¿Ë-ż-G¸Û‡-Ç+ô¼-hÝ-Gô-OÛG-‚Å-»ôh-qü


2008-03-28
Share

M-mG-ŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-Ç+Ý-±z-G¸Û‡-Ç+ô¼-¾-Gô-OÛG-‚Å-q-®¤-HÛ-ºhôh-q-±Û¤-q-hP-OÛG-fzÅ-¤ïhü

{}ü ü»ô-¼ôz-¤Z¤-£ï¾-OÛG-º²âGÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-iG-Gmôm-‚Å-q-»Ûm-±ï-M-mG-GÛ-Íô-¾Û¤-qÛ;- ¯ïh-ºIm-HÛ-ÇKô-º‚ïh-¤²h-ÇKô-ºGôG-fzÅ-ˆÛ-Aïm-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-JÀïP-ÇÀôP-ÁÝGÅ-Vï-»ôP-zŸÛm-»ôh-zdïm-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;-G®ôÅ-qºÛ-xÛºÛ-M¾-Dz-ˆÛ-Ç+Ý-±z-DG-TÛG-¿Ë-ż-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-Gô-OÛG-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-zôh-mP-ºhÅ-qºÛ-G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-¼ÛP-zôh-¤Û-±ôÅ-Çtï¾-zºÛ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-M-Ez-Vï-¼Þ-xÛm-q-hP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚ïh-q-zTÅ-ˆÛ-zôh-mP-GÛ-h-¿eºÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-ŸÛG-bà-Hã¼-»ôh-TÛP-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-Í-¤Û-¼Û-;-hP-h‚Ûm-WÛü w-¼m-ÅÛü ZÛ-ÈôP-ÅôGÅ-»ôh-qºÛ-M¾-Dz-DG-zTô-¿SºÛ-xÛ-ºƒï¾-Ç+Ý-±z-n¤Å-ZÛm-GZÛÅ-¼ÛP-¿Ë-ż-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-Gô-OÛG-‚Å-»h-ˆP-ü ÍÅÎ-‡ï¾Û»-»Û-GŸÝP-±z-¾Å-DP-GÛ-¤IÛm-±z-qÅ-GÅÞPÅ-mü M-mG-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛÅ-h-¼ïÅ-xÛºÛ-M¾-Dz-15ºÛ Ç+Ý-±z-¿Ë-źÛ-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-Gô-OÛG-‚Å-qºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-mÛ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-mP-iG-Gmôm-‚ïh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-¾-Bôm-zXôh-hP-ºzôh-Ç+ݾ-‚ïh-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-¾-¾m-ºhïzÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-»ôh-q-hP-ü hï-zŸÛm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-xÛ-ÆÛh-¿Ëm-DP-GÛ-¤IÛm-±z-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ÅÛm-¤ï;-;ô¼-¤ï; ºhÛ-G-M¾-Å- ¶-ÁÛm-‡ôm- hÝ-Gż-ºGôh-q¼ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-xÛ-M¾-HÛ-Ç+Ý-±z-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-Gô-OÛG-‚Å-qºÛ-¾Å-hôm-mÛ-D-xôGÅ-ºHã¼-zIôÅ-hP-ºwï¾-¼Û¤-OÛG-q-ŸÛG-»Ûm-q-G¸ÛGÅ-ˆÛ-»ôh-TïÅ-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-»ôh-ˆP-GmÅ-ÇePÅ-hï-GTÛG-qôÅ-ºhôh-q-±Û¤-q-ŸÛG-hP-OÛG-fzÅ-¤ïh-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།