zôh-mP-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-ºIô-Mã¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-z;G-zÇkô¤Å-‚Å-»ôh-ºhÝG


2008-03-19
Share

{}ü üzôh-mP-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-ºIô-Mã¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-z;G-zÇkô¤Å-‚Å-q¼-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-DG-mÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝGü hï-»P-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-GP-ż-ºhÅ-qºÛ-ZÛ-¤-ºGº-ÁÅ-¼ÛP-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Hã¼-»ôh-ÇezÅ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-Vïh-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-q-±ô-ºIô-Mã¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z;G-ºGôG-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qÅ-¤-¸h-M¾-Å-qï-TÛP-hP-ü iÛm-lÝü ŸÛ-mÛP-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-hݺP-Gż-ºGôh-qºÛ-¾Å-hôm-¾-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-ºhÝGü hï-»P-qï-TÛP-¾-»ôh-qºÛ-xÛ-M¾-Gż-ºGôh-qºÛ-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅü Å-GmÅ-ÅÞ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-Vïh-hPôÅ-ÅÞ-Å-GmÅ-ÅÞ-ºIô-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚Å-q-»Ûm-m-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-ÁïÅ-dôGÅ-fÞz-Mã-DG-qô-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-q-hP-£GÅ-ü ;m-ÅÞ-¤Pº-DÞ¾-hÝ-wÛm-¾m-iÛºÛ-Gż-ºGôh-q-;-bÛ-¼Û- ¤-;ô-mm-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-Vïh-zBôh-qºÛ-Ç+zÅ-hô-h¤-z;G-Z¼-‚Å-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-Å-DÞ¾-¤P-qô-ŸÛG-mP-GmÅ-±ß¾-¤Dô-Oæz-Vïh-zBôh-¤Dm-±ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-qÅ-zÅÞm-z®Û¼-z¸ô-GÛ-»ôh-ºhÝGü hï-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-w×-¼m-ÅÛ¼-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-M¾-¤±¤Å-¤ïh-qºÛ-Gż-ºGôh-¤fÞm-±ôGÅ-mÅ-ˆP-zôh-mP-GÛ-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-ÁïÅ-dôGÅ-»ôP-Mã¼-M-mG-GŸÝP-mÅ-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-»ôh-q¼-Bôm-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-mÅ-hï-ÇS-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-Mã¼-¤Iôm-zhG-GÛ-M¾-D-fôz-qºÛ-XïÅ-xÛºÛ-Gż-ºGôh-q-¼P-hzP-GÛ-fôG-mÅ-Gż-ºHã¼-z;ôh-Mã¼-ºGôG-Aïm-z¸ô-GÛ-¤Ûm-ŸïÅ-DÅ-¾ïm-‚Å-q-hï¼- ºG¾-º²ô¾-‚ïh-ˆÛ-ºhÝG-TïÅ-Bôm-zXôh-»P-Åï-»ôP-GÛ-»ôh-qºÛ-D¼-h-¼ïÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-hPôÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-ŸÛz-Vïh-Gż-ºGôh-q-±ôºÛ-fôG-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hï-mÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-OÛG-GŸÛ-hP-ºG¾-¹-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།