zôh-mP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-ºIô-Mã¼-GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-h¤-zOGÅ-¤ïh-q-z¸ô-Mãü


2006-12-01
Share

{}ü üxÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ô¼-qï-TÛm-hÝ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-Çtï¾-zºÛ-¼ÛP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô¼-zôh-ˆÛ-Å-DôPÅ-±ßh-qºÛ-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-mP-Gż-ºHã¼-¼P-hzP-fôG-mÅ-ºGôh-Mã¼-n¤-;Ým-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-»ôh-q-n¤Å-GmÅ-Ç+zÅ-¤ïh-q-z¸ô-Mã-»Ûm-q-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-xÛ¼-zOGÅ-‚Å-»ôh-ºhÝG M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºHã¼-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-¾ÛºÞ-Tm-Fºô-HÛÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-qï-TÛm-mP-±ôGÅ-MãºÛ-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wïG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-¼ÛP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-M-mG-mP-Gż-ºHã¼-ºGôh-Mã¼-ÇezÅ-zhï-Cæm-fÞz-qºÛ-Vïh-ü Mãm-¿km-HÛ-h¤-zOGÅ-ÆÛh-WâÅ-DG-GmÅ-Ç+zÅ-¼ÛP-¤ïh-q-z¸ô-Mã-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-M-mG-mP-¼P-hzP-fôG-mÅ-Gż-ºHã¼-Çtï¾-VôG-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-hï-zŸÛm-hÝÅ-ÅP-xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-1mÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ôºÛ-xÛ-¹-zTß-q-z¼-hÝÅ-z;G-»Ûm-q-GÅÞP-zŸG n¤-;Ým-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-zôh-mP-GmÅ-±ß¾-ºGôh-q¼-zBôh-Mã¼-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-ÅôGÅ-ˆÛ-VôG-¤Vm-¤ïh-q¼-zBôh-fzÅ-¤ïh-TÛP-ü »Ûm-mºÛ-h-¼ïÅ-ˆÛ-Gbm-ºzïzÅ-Gż-q-hïºÛ-mP-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ôÅ-M-mG-GÛ-Å-DÞ¾-G-q¼-»Ûm-»P-Gż-ºHã¼-ºGôh-źÛ-D-Gbh-¾Å-DP-hP-¤Û-ÇKï¼-ÅÞ-»Ûm-»P-hïÅ-¤ôÅ-¤fÞm-‚ãP-±ï-h¤ÛGÅ-zž-Å-GmÅ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-ÅôGÅ-¾-ljm-ÅïP-ŸÝ-¤Û-hGôÅ-q-ºDôh-ºhÝG ÈôP-;ôP-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¿Ëm-DP-GÛ-Z¤Å-ŸÛz-q- mÛ-Dô-¾-Åï- Ç~ï-Dï-¾Ûm- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-¼ïÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-q-±ô-M-mG-mP-¼P-hzP-fôG-mÅ-Gż-ºHã¼-ºGôh-MãºÛ-ºy¾-Åï¾-HÛ-Gbm-ºzïzÅ-xÛ¼-zOGÅ-‚ïh-»Å-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zMh-¾ô¼-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-wÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-zÇkݼ-HÛ-¤Iôm-zhG-»Þ¾-Iâ-»Ûm-q¼-zdïm-¯¾-ºIm-Gô-OÛG-ŸÝ-MãºÛ-OÛG-GŸÛºÛ-V-Aïm-DG-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-xÛ¼-h¤-zOGÅ-ÆÛh-WâÅ-GmÅ-Ç+zÅ-xÛ¼-ºfïm-¤Û-‚ïh-;-¤ïh-»Ûm-q-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།