M-mG-GÛÅ-ºhï¤Å-OæG-‚Å-qºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-¿Ë-ż-‚ô¼-»ôh-ºhÝG


2008-03-26
Share

{}ü üzôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-fôG-M-mG-GÛÅ-zbP-º²Ûm-‚ïh-fÞz-»ôh-±ß¾-Çeôm-fzÅ-ÅÞ- D-Å-M-mG-mÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-zôh-mP-¿e-Ç+ô¼-¾-Ç+h-zbP-»ôh-q-hP.ü Zï-V¼-zôh-mP-GÛ-¸ÛP-ºFâG-hP-ºƒï¾-z-»ôh-qºÛ-¤Û-IPÅ-660¿ËG-GÛÅ-¤Gô-zbGÅ-ŸÝÅ-»ôh-Ç+ô¼-zXôh-ºhÝGü M-mG-GÛ-hzP-zºÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-hP-GmÅ-ºyÛm-i-M-DG-GÛ-fôG-mÝz-xôGÅ-»Þ¾-DG-GÛ-Gż-¾¤-DG-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-¸ÛP-ºFâG-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-z;ôh-ÇePÅ-¾-Bôm-zXôh-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ-hï¼ü M-mG-GÛÅ-xÛ-M¾-HÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-q-ŸÛG-zôh-mP-Ç+h-zbP-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GÛÅ-ºhï¤Å-OæG-‚Å-qºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-D-Å-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-º‚ô¼-mÅ-M-mG-GÛ-zbP-º²Ûm-h¤-qôºÛ-ºôG-ZÛm-IPÅ-GÅÞ¤-¼ÛP-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-¤Dô-¼Þz-‚-Mã-»Ûm-q-hP- GmÅ-±ß¾-hï-±ôºP-M-mG-GÛ-ºhôh-xôGÅ-ÅÞ-ºIô-ÆÛh-MãºÛ-Zïm-D-»ôh-q-¼ïhü xÛ-M¾-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-VßP-GÛ-mP-»ôP-zOGÅ-Vï-zºÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-Vï-DG-hP-w-¼ïm-ÅÛ-Gż-¾Å-DP-GÛ-Gż-ºGôh-q-zTßG-¤ïh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-zôh-mP-¿e-Ç+ô¼-¾-º‚ô¼-zºÛ-Gż-ºGôh-qºÛ-±ôGÅ-VßP-hï¼-¸ÛP-ºFâG-Ç+zÅ-Gôh-VGÅ-wôG-qºÛ-¤Û-h¤PÅ-±ô¼-z;º-¤ô¾-GmP-Mã-hP- »P-¤D¼-hPôÅ-¾-Gmôh-Bôm-‚ãP-z-hï-±ô- M-mG-GÛÅ-zbôm-fzÅ-‚Å-qºÛ-zMãhü zôh-¤Û-±ôÅ-M-¤Û-¼ÛGÅ-fôG-Gbô¼-Lô¾-zbP-»ôh-±ß¾-HÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»Ûm-q-¼ïhü h-¿e-zôh-mÅ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-z¼-GŸÛGÅ-m- Gż-ºGôh-q-hï-n¤Å-zŸÝGÅ-qºÛ-hÝÅ-¼ÛP-ZÛm-GÅÞ¤-¼ÛP-IôP-Eï¼-¿Ë-źÛ-mP-GÝ-»P-zbP-mÅ-h¤G-¤Û-Ç+zÅ-GTÛG-xÛ¼-ºfïm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།