zôh-mP-yâ-GݺÛ-º±¼-¾ôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-fh-º±ô-zTßh-Ÿm-ŸïÅ-ŸÛz-hrôh-fÞz-ºhÝG


2007.12.13

{}ü üÍ-¤Û-¼Û-DºÛ-mP-dïm-GŸÛ-‚ïh-qºÛ-mÝz-xôGÅ-qºÛ-ºyôh-zÇeïm-OÛG-º²âGÅ-¾Å-DP-ŸÛG-GÛÅ-zôh-mP-yâ-GݺÛ-zhï-hôm-fh-ŸÛz-hrôh-‚Å-bï-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-hôm-zŸÛm-uÛ¼-ÇePÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-uÛ-±ôGÅ-hP-hP-¤Û-¤P-GÛ-º±ô-z-»¼-MÅ-GbôP-¾ÞGÅ-¤P-qô-zXôh-¤Ûm-¤-¿eôÅ-q¼-h-hÝP-zôh-mP-yâ-GݺÛ-º±ô-zTßh-Ÿm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-yâ-GݺÛ-º±¼-¾ôPÅ-hP-hï-zŸÛm-ÁïÅ-¼ÛG-GÛ-fôG-¾-ÇÀôz-¢ôP-»¼-MÅ-GbôP-Mã¼-hô-wôG-‚ãP-»ôh-q-hP-hÝÅ-h-¿eºP-º²¤-JÀÛP-mP-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Bô-ÁôÅ-Dô-m¼-GmÅ-»ôh-q¼-zdïm-¤-ºôPÅ-q¼-zôh-¼ÛGÅ-yâ-GÝ-hï-±ôºÛ-º±¼-¾ôPÅ-»G-qô-»ôP-Vïh-hÝ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-ÆÛh-‚ãÅ-Gż-q-ŸÛG-z¸ô-¤Û-fÞz-±ï-yâ-GݺÛ-º±¼-¾ôPÅ-ºyôh-zÇeïm-GmÅ-ÇePÅ-h;º-P¾-hP-DôP-±ôºÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-ÁïÅ-¼ÛG-ÅôGÅ-q-Z¤Å-VGÅ-ºIô-Zïm-Vïm-qô-»ôh-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-yâ-GݺÛ-º±ô-GmÅ-»¼-MÅ-GôP-¤fô¼-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-ˆP-h-hÝP-yâ-GݺÛ-º±¼-¾ôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-fh-º±ô-zTßh-Ÿm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛz-hrôh-fÞz-»ôh-q-¼ïh- hïºP-Zï-V¼-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-Dï×-¾Û-wËô-mÛ-»ºÛ-G®ßG-¾G-ÇÀôz-IÐ-Vïm-¤ôºÛ-Íï¤-Xï-DR. mïm-ÅÛ-Èï-¼Û-ÅÛ- ÅôGÅ-Íï¤-Xï-hP-ºyôh-zÇeïm-OÛG-º²âGÅ-±ôGÅ-qÅ-zôh-¿YôPÅ-¿Ë-źÛ-Ǩm-zTôÅ-ºyôh-zÇeïm-Z¤Å-ŸÛz-¿Ëm-DP-ÅôGÅ-¤Z¤-¼Þz-ˆÛ-fôG-mÅ-ŸÛz-hrôh-‚Å-bï-zôh-ˆÛ-Å-GmÅ-Å-fôG-¾-hÝÅ-»Þm-¹-z-iâG-®¤-Å-GmÅ-ºi-¤Ûm-HÛ-ż-yâ-GÝ-ZÛÅ-ÇeôP-¿ËG-®¤-HÛ-EÛ¤-±P-hP-yâ-GݺÛ-ZÛm-¼ïºÛ-º±ô-zºÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-zdG-hrh-‚Å-bï-ÁïÅ-±ô¼-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-ŸÛG-ˆP-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ང་ཚོས་རྒྱ་ནག་དང་བརྒྱུད་ལམ་གཞན་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་འབྲེལ་ལམ་ཐབས་ཤེས་གནང་བཞིན་ཡོད། སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎