zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-¸Þ¼-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zü


2007.10.20

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-¸Þ¼-q-¶âºÞ-TÛP-ÈØ- ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 19ºÛ-ZÛm- M-mG-GÛ-M¾-Å- qï-TÛP-mP- ºhÅ-IôPÅ-ÅôP-»ôh-q-¼ïhü ¶âºÞ-TÛP-ÈØÅ- xÛ-¾ô-1980 ®¤-mP- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-M-mG-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-VïºÛ-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-mP- h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-ºDÞ¼-zŸïÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ÅÞ- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-fïPÅ-¤P-Çtï¾-zºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-q¼-zdïm- DôP-zôh-mP-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-ÇtôÅ-zbP-Çeï-M-mG-bà-xÛ¼-¾ôG-‚ïh-hGôÅ-VGÅ-q-hP- DôP-GÛ-±z-bà-M-mG-GŸÝP-GÛÅ- h-¿eºÛ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm- ÈàºÛ-WÛm-bºô-Ç+zÅ-hï¼- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-h¤¼-ÁôGÅ-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï¼-zÇ+ô-GŸG-GmP-z-»Ûm-q-¼ïhüü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་དང་བོད་དོན་ལས་འགུལ་བསྟི་གནས་ཁང་ལ་ཨ་རིའི་རྒྱལ་ཡོངས་མང་གཙོ་ཐེབས་རྩ་ཁང་གི་གཟེངས་རྟགས་ཕུལ་གཏན་འཁེལ་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎