¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-ºGô-FÛh-¸Þ¼-q-¤P-z¾-»Þ¾-HÛ-GŸÝP-Gż-qºÛ-„Àôôm-Vïm-hÝ-zÇ+ôÅ-qü


2007-04-01
Share

{}üü z¾-»Þ¾-mP-¤ºô-Hïm-¾ôG-qºÛ-ºGô-FÛh-¸Þ¼-q-¤P-hG-ŸÛG-GŸÝP-Gż-qºÛ-„Àôôm-Vïm-IÅ-ÅÞ-zÇ+ô-GŸG-GmP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü h-V-z¾-»Þ¾-mP-D-ƒ¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤±¤Å-ºWôG-GÛÅ-ŸÛ-ºIÛG-GÛ-¾¤-xôGÅ-ÅÞ-zBôh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-n¤-q¼-Hïm-¾ôG-qôºÛ-ºGô-FÛh-¿S-GŸÝP-Gż-qºÛ-„Àôm-Vïm-hP-hï-¤Ûm-iâG-„Àôm-Vïm-GŸôm-q¼-zÇ+ô-GŸG-GmP-ºhÝG- ¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-Hïm-¾ôG-qºÛ-ºGô-FÛh-iâG-hP-hP-hï-¤Ûm-„Àôm-Vïm-ZÛ-ÁÝ-f¤-q-ÆÛh-„Àôm-JËÛ¼-W×-q¼-Åf- ;ôºï-¼-¾-¤VôG-GÛ-Ç+Ý-¤hÝm-hÝ-¤²h-ºDÞ¼-h¤-ºzÞ¾-zŸïÅ-qºÛ-¤²h-ÇKô-M¾-»ôPÅ-z½‰m-ºyÛm-fôG-MP-ÆÛPÅ-GmP-»ôh-ºhÝG- hGÝP-¾ô-84 ¾-wïzÅ-qºÛ-ÆÛh-„Àôm-;ôºï-¼-¾-¤VôG-GÛÅ- ºhÛ-mÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-¼zÅ-¾ô-MãÅ-mP-hÝÅ-±ÛGÅ-Gż-q-ŸÛG-»Ûm-qÅ- h-mÅ-z¸ÞP-±P-¤Å-¤Û-¤fÞm-qºÛ-GŸÛ-¯-n¤Å-hô¼-mÅ-M¾-Dz-ˆÛ-ºhÝm-¾¤-Iâz-Vïh-lôG-¯-VÛG-OÛ¾-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-z-hP-£GÅ- GŸÝP-Gż-qÅ-M¾-Dz-ˆÛ-ÆâP-Bôz-hP-ŸÛ-zhïºÛ-Dô¼-»ÞG-zCæm-Mã¼-ºzh-z¯ôm-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-GmP-ºhÝG- ¾ô-MãÅ-ˆÛ-¼P-zŸÛm-¿km-qºÛ-IôÅ-¤fÞm-ºhÛ-zŸÛm-ºhÅ-¤-fG-qºÛ-¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-ÆÛh-„Àôm-hP-xôGÅ-ºG¾-±ôGÅ-qºÛ-hzÞ-FÛh-hz¼-n¤Å-¤W¾-ºyh-Ç+zÅ-‚ãP-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།