fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-‡P-ÈàÅ-¤VôG-hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-»ôh-ºhÝG


2004-12-27
Share

{}ü üfï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-‡P-ÈàÅ-¤VôG-hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-mP-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-»ôh-ºhÝG- hï-mÛ-h-¿e-M-mG-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-h-¼ïÅ-ZÛ-ÈôP-¾-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-‡P-ÈàÅ-¾-ZÛ-ÈôP-mP-wïzÅ-Mã¼-fôPÅ-¤Vm-¶Û-²-wÞ¾-m-ºIÛG-fzÅ-¤ïh-qºÛ-½‰ôG-¸ÛP-zÇeàh-¤¼-zÁôh-ˆP- ¤f¼-ZÛ-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-z¯ÛÅ-¤ïh-ˆÛÅ-fï-¶m-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-‡P-ÈàÅ-¤VôG-¾-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-GmP-VôG-qºÛ-z;º-Fô¾-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïh- hï-»P-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¾Û-‡P-ÈàÅ-¤VôG-hï-¼ÛP-ZÛ-ÈôP-GÛ-IôP-Eï¼- a-Gô-»- ¼Þ-º‚ô¼-¤±¤Å- DôP-¾-hGº-¤ÞÅ-hP-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-¤P-±ôGÅ-ZÛÅ-zM-®¤-ŸÛG-GÛÅ- ¼P-GÛ-¾G-bà-fï-¶m-hP-ZÛ-ÈôP-GZÛÅ-ˆÛ-M¾-h¼-ºV¼-zŸÛm-wïzÅ-zÅÞ-G¸z-MÅ-ŸÝÅ-»ôh-q-hP- hï-¤±ßPÅ-ˆÛ-Gż-ºGôh-qºP-zM-¿ËG-wïzÅ-»ôh-ºhÝG- ZÛ-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-hP-¤fº-TÛG-bà-ºG¾-¹-¤Û-‚ãP-Vïh-¼P-GÛ-GŸÝP-º²Ûm-hqôm-¼ÛGÅ-±ô¼-h-¼ïÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û- ¤W¾-ºyh-GmP-Mã-¤ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝG- fïPÅ-ºhÛºÛ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- ¾Û-‡P-ÈàÅ-¤VôG-GÛ-ZÛ-ÈôP-GÛ-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hï-Zï-hÝÅ-M-mG-GÛ-¤±ô-ºôG-Iâ-G¸ÛP-ŸÛG-ZÛ-ÈôP-GÛ-¤±ô-DÞ¾-mP-GÅP-º²â¾-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-‚ãP-zºÛ-XïÅ-hP- hï-zŸÛm-Zï-¾¤-ZÛ-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-hï-zŸÛm-ZÛ-ÈôP-GÛ-zhï-ºWGÅ-¾-Gmôh-±ïºÛ-Zïm-º±z-Vï-zºÛ-»Þ¾-Iâ-ŸÛG-»Ûm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-fô-z;ôh-GmP-z-zTÅ- GP-¿e¼-h-¿e-»Þ¾-Iâ-GZÛÅ-ˆÛ-z¼-HÛ-ºƒï¾-¾¤-¾-TßP-hô-wôG-ºIô-zºÛ-Ç+zÅ-hP-¤Dï¾-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-GmÅ-±ß¾-fôm-DÞPÅ-¾-GŸÛGÅ-m- ZÛ-ÈôP-ÆÛh-GŸÝP-mÅ-ºV¼-¾ôºÛ-xÛ-¹-zŸÛ-qºÛ-mP-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh-uÛ-mô¼-7G&G&GôP-Å-¤VôG-ˆP- ZÛ-ÈôP-mP-wïzÅ-Mã¼-fôPÅ-¤Vm-¶Û-²-wÞ¾-HÛ-»ôh-q-z;ôh-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།