fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-ÈàÅ-¤VôG-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-qü


2004-12-26
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-mÅ-hGG-V-‚Å-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-ÈàÅ-¤VôG-ZÛ-ÈôP-hÝ-wïzÅ-Gbm-ºDï¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝGü hï-»P-M-mG-GŸÝP-mÅ-ÇS-XïÅ-hGG-V-hP-Bôm-zXôh-‚Å-¤Ûm-¾-¿eôÅ-¤ïh-ˆÛÅ-fï-¶m-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-ÈàÅ-¤VôG-hP-Ç+Ý-¹-¿U¤-±m- m-ÈàÅ-G®ôÅ-Ç+Ý-¤Vïh-DG-TÛG-ZÛ-ÈôP-hÝ-vô-GÅïP-hÝ-wïzÅ-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-DôP-GÛ-±ôGÅ-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-‚ïh-ŸÛG-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝGü »P-GôP-ŸÝÅ-¾Å-‚ïh-hïÅ-¤Þ-¤fÞh-GÅÞPÅ-q¼-¿e¼-mü ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¾Û-bP-ÈàÅ-Ç+Ý-ºDô¼-n¤Å-fôG-¤¼-ˆÛºô-=ô-G®ßG-¾G-ÇÀôz-I-Vïm-¤ôºÛ-mP-h¤ÛGÅ-zž-¾ô-ºDô¼-¤²h-ÇKô-ŸÛG-bà-wïzÅ-Mã-hP-hï-mÅ-¼Û¤-qÅ-„ËÛ-¶-;ô-TïÅ-qºÛ-¤±ô-JÀÛP-hÝ-vô-GÅïP-hÝ-wïzÅ-Çeï-¤fº-¤-¾ô-Gż-qºÛ-ZÛm-ˆÛºô-=ô-IôP-Eï¼-zTÅ-ÅÞ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-GmP-mÅ-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-fºï-qï-DÞ¾-xÛ¼-wïzÅ-GmP-Mã-zTÅ-ˆÛ-¤²h-¼Û¤-»ôh-ºhÝGü fï-¶m-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-mÅ-h-¼ïÅ-ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-M-mG-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-q¼-z¯Û-¤ïh-zbP-mÅ-¾Û-bP-ÈàÅ-¤VôG-¾-fôPÅ-¤Vm-wÞ¾-z-hï-mÛ-M-mG-GÛÅ-Mãm-Gbm-mÅ-fï-¶m-HÛ-Vz-ÆÛh-¾Å-hôm-¾-ºGôG-Aïm-vh-zŸÛm-q-hï¼-D-Gbh-zTôG-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-PôÅ-º²Ûm-‚Å-q-hP-VzÅ-TÛG-ZÛ-ÈôP-GÛ-GŸÝP-GÛ-¾PÅ-xôGÅ-hï¼-hGº-zÅÞ-ŸÝÅ-ºhÝGü ºôm-ˆP-Zï-V¼-M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q- ¾ÛºÞ- Wïm-VôºôÅ-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-ÁÛG-fôG-GôP-ŸÝÅ-Gmh-hôm-hïºÛ-Ç+ô¼-zT¼-ºiÛ-hP-¾m-ŸÝÅ-qºÛ-Ç+zÅü ZÛ-ÈôP-GŸÝP-mÅ-P-±ôÅ-hGG-q-‚Å-q-hï¼-z¯Û-¤ïh-zbP-z-hï-mÛ-D-ƒ¾-zbP-zÅ-‚-uôh-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-Bôm-zXôh-‚Å-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།