Í-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-„ËÛ¾-;Û¾Ûm-‡ïm-¤VôG-ÂÛ-¾P-;¼-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-»ôh-qü


2005-11-29
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- „ËÛ¾-;Û¾Ûm-‡ïm-¤VôG-ÇS-¾ô-±ßºÞ-mÙ-©Û-ŸïÅ-¤±ô-½ÀzÅ-ˆÛ-Gôh-VGÅ-Vïm-qô-wôG-»Þ¾- ÂÛ-¾P-;ºÛ-‚P-Á¼-Å-DÞ¾-hïºÛ-mP-GÛ-º²âGÅ-zCæm-ÇÀ¼-GÅôºÛ-¾Å-hôm-fh-fÞGÅ-ŸÛz-GmP-Vïh- hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-ÂÛ-¾P-;¼-wïzÅ-º‚ô¼-GmP-»ôh-q-hP- ÂÛ-¾P-;ºÛ-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-hzÞ-ºFÛh-±ô¼-‡-¤Û¾-ÇeG-Hïm-¾ôG-ÁôG-DG-hP-ŸÛ-¤fÞm-º‚ãP-fzÅ-¾-¤Þ-ºfÞh-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-zÇ+ݾ-»P-ŸÝÅ-GmP-»ôh-ºhÝG ÇS-¾ô-xÛ-¹- 12 ±ïÅ- 26 ZÛm-±ßºÞ-mÙ-©ÛºÛ-¼P-º‚ãP-GÛ-Gmôh-º±ï-‚ãP-z-mÅ-z¸ÞP-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-;Û¾Ûm-‡ïm-h-z¼-ÂÛ-¾P-;¼-fïPÅ-¤-GÅÞ¤-®¤-wïzÅ-»ôh-TÛP- hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-fh-ºwÞ¼-Gm¤-Iâ-zMãh-¤±ô-DºÛ-Å-DÞ¾- ;Û-aÛ-»- ŸïÅ-q¼-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hÝ-¤-wïzÅ-GôP-ÂÛ-¾P-;ºÛ-M¾-Å- ;ô-¾ô¤-qô¼-hÝÅ-±ôh-fÞP-PÞ-ŸÛG-¼ÛP-ŸÛG-zŸÝGÅ-Ç+zÅ- »Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-Gż-q-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤×-ÈÛm-^- ¼-W-q;-Åï- hP- ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-¿U¤- ;Ý-¤-¼-bàP-G-Åô-Åô-hP-¤W¾-ºyh-ˆP-GmP-»ôh-q-¼ïh- ±ßºÞ-mÙ-©ÛºÛ-¤±ô-½ÀzÅ-ˆÛ-hôm-Aïm-ºôG- ÂÛ-¾P-;ºÛ-»Þ¾-¤Û-GÅÞ¤-FÛ-VÛG-ÇeôP-®¤-Aïm-ºhÅ-ÅÞ-xÛm-q-hP- »Þ¾-¤Û-Å-»-GTÛG-¿ËG-GÛ-Çkôh-DP-¤ïh-q-VGÅ-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-º²Ûm-Ç~äºÞ-ÁÙÛ-¤VôG-mÅ- ±ßºÞ-mÙ-©ÛºÛ-Gôh-VGÅ-wôG-»Þ¾-HÛ-»Þ¾-¤Û-n¤Å-¾-¼ôGÅ-zBô¼-Vïh-hq¾-º‚ô¼-ºhÝ-ºGôh-GmP-MãºÛ-¤²h-ºGm-hï- DôP-GÛ-»z-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-WôX-Ç~äºÞ-ÁÙÛ-¤VôG-hP- ÆÛh-º²Ûm-;Û¾Ûm-‡ïm-n¤-GZÛÅ-¾-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།