„ËÛ¾-DÛ-¾Ûm-=ïm-¤VôG-Dï¤-„Ëô-^Û-»ºÛ-mP-Íñ²-ÇSôm-ºGôG-GÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-Vïh-wïzÅ-Mãü


2006-11-28
Share

{}ü üÍ-¼ÛºÛ-ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q- „ËÛ¾-DÛ-¾Ûm-=ïm- ¤VôG-Dï¤-„Ëô-^Û-»-mP-Íñ²-mh-GŸÛ-hïºÛ-¾Å-hôm-hP-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-»Þ¾-hï¼-wïzÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG DôP-GÛÅ-ZÛm-ÁÅ-¼ÛP-GÛ-Dï¤-„Ëô-^Û-»ºÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hïºÛ-Ç+zÅ-¼P-ZÛh-ˆÛÅ-Gż-º²âGÅ-GmP-zºÛ-»Þ¾-hïºÛ-mP-Íñ²-mh-q-n¤Å-¾-Ǩm-HÛ-¤fÞm-Aïm-¢ô¼-Vïh-z®ßGÅ-qºÛ-hGï-¯-hïºÛ-¾Å-hôm-ŸÛz-ºWâG-Vïh-wïzÅ-Mã-»Ûm-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-hGï-¯-hï-xÛ-¾ô- 2005 xÛ-¹- 6 qºÛ-mP-z®ßGÅ-GmP-z-ŸÛG-hP-hGï-¯-hïºÛ-¾Å-hôm-G®ô-zô-GTÛG-mÛ-ÍñW-ͺï-¶Û-ŸïÅ-qºÛ-mh-ºzÞ-ºGôÅ-qºÛ-yâ-GÝ-n¤Å-¾-Ǩm-¢ô¼-vôh-GmP-Mã-hï-»Ûm-q-¼ïh- ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-DÛ-¾Ûm-=ïm-¤VôG-GÛÅ-z®ßGÅ-GmP-zºÛ-hGï-¯-hïÅ-ÇS-¾ô-Dï¤-„Ëô-^Û-»-mP-ÆÛm-zÞ-ºFâGÅ-qºÛ-mh-GŸÛ-»ôh-¤Dm-¤Û-IPÅ- 1200 f¤-q¼-Ǩm-HÛ-¤fÞm-Aïm-¢ô¼-vôh-GmP-fÞz-q-‚ãP-»ôh-q-¼ïh- Dï¤-„Ëô-^Û-»ºÛ-¤Û-¤P-mP-¾ô-m- 15 mÅ- 49 hz¼-Åôm-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-ÆÛm-zÞ-ºFâG-qºÛ-mh-ºzÞ-hï-»ôh-¤Dm-zM-V- 1 hP-IPÅ-VßP- 9 VGÅ-»ôh-q-hï-mÛ-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¤Pº-DÞ¾-»Þ¾-DG-mP-mÅ-¤P-ÁôÅ-hï-VGÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ÆÛh-º²Ûm-¸Þ¼-q-DÛ-¾Ûm-=ïm-¤VôG-GÛ-h-fïPÅ-ˆÛ-Dï¤-„Ëô-^Û-»ºÛ-G¸ÛGÅ-zÇ+ô¼-hï-xÛ-¾ô- 2004 ¾ôºÛ-xÛ-¹- 12 mP-¿Ëô-Á¼-Íï-Áï-»ºÛ-¤ºP-DÞ¾-HÛ-»Þ¾-DG-TÛG-mP-¤±ô-ºôG-Å-»ô¤-HÛ-Gôh-VGÅ-wôG-q-n¤Å-ˆÛ-BôzÅ-GÅôºÛ-¾Å-hôm-¤WâG-zBôPÅ-hï-»P-VzÅ-TÛG-bà-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།