zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Ç+Ý-±z-mÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¤W¾-ºyh-GmP-ºhÝG


2007-07-22
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-ºôG-z®m-‚ô¾-mP-GÛ-zôh-¤Û- 14Å- zôh-ˆÛ-¯-hôm-ÇÀh-hÝ-M-G¼-HÛ-M¾-źÛ-mP-GÛ- Wm-b¼-¤m-b¼- ¸ï¼-zºÛ-¿eï-GmÅ-hï¼- hÝÅ-±ôh-PïÅ-¤ïh-¼ÛP-¸h-zTh-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-bï- ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 21 ZÛm- ZÛ-¤-14 xÛm-q¼-zdïm- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-±ôºÛ-¾ÞÅ-Åï¤Å-ˆÛ-ºyôh-zÇeïm-GmÅ-zz-fôG-¾-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-Mã-hP- DôP-n¤-±ôºÛ-¿ËG-zŤ-hP- Åï¤Å-ÁÝGÅ-¾-XïÅ-ÅÞ-»Û-¼P-hP- GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ŸÝ-xÛ¼- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-hP- hzÞÅ-G®P-Vô¾-DºÛ-ºfÞÅ-¤Û- ;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-hP- ¤hô-Çeôh-uÛ-ºfÞÅ-Ç+¾-z¸P-M¾-¤±m-¾GÅ-hP- ¤hô-Ǩh-uÛ-ºfÞÅ-M-¼ôP-¹-z-±ï-¼ÛP-¾GÅ- zôh-ˆÛ-VôÅ-zMãh-DG-GÛ-Ç+Ý-±z-bà- hGï-zÁïÅ-fÞz-zÇem-ºwï¾-MÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤Å-¤W¾-ºyh-GmP-»ôh-q-¼ïh- ±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ-;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ˆÛÅ- zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-DP-GÛ-Ç+Ý-±z-GmP-Çeï- ¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-±ôÅ- zôh-ˆÛ-¯-hôm-ÇÀh-hÝ-¼Ûm-fP-ƒ¾-zºÛ-¼P-ÆôG-ºzïm-hÝ-zTßG-zŸÛm-qºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-hP- ¿ËG-zŤ-fôG-»Ûh-Ǩôm-hP-zÇSGÅ-zXôh- GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ŸÝ-»Û-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- zôh-¤Û- 14Å- zôh-ˆÛ-¯-hôm-ÇÀh-hÝ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-¤Þ-¤fÞh-¯ô¤-zŸÛm-qºÛ-¾Å-ºGݾ-fôG-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-ŸÝ-xÛ¼-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-±ôÅ-¼P-ZÛh-º±ô-GmÅ-‚-»Þ¾-Åô-Åô¼-n¤-q-ºi-¤Ûm-HÛ-¾¤-mÅ-Å-GmÅ-Å-fôG-¾-¾Å-ºGݾ-z¯¤Å-hP- ¯ô¤-zŸÛm-q-¼ïh-¾-¾Å-ºGݾ-ºhÛºÛ-fh-Íï-Áï-»-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Gż-ºHã¼-¤Dô-GbôP-z-n¤Å-ˆÛÅ-zbP-zºÛ-ŸÛz-yºÛ-GmÅ-±ß¾-¸Þ¼-hÝ-GÅm-¼ôGÅ-GmP.ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།